Gwersi o’r gorffennol, mewn torth o fara

Gan Jane Powell [read article in English]

Os byddwch yn lwcus y gaeaf yma, gallwch brynu torth arbennig iawn ym Marchnad Machynlleth ar ddydd Mercher. Gyda dim ond chwech o dorthau’n cael eu pobi bob wythnos gan bopty Penegoes Rye and Roses, gwneir y bara o wenith a dyfir ychydig filltiroedd i lawr y lôn yng Nglandyfi a’i falu â maen a phŵer dŵr yn y ffordd draddodiadol yn y Felin Ganol, Llanrhystud. Mae’n amser maith er pan dyfid gwenith ar raddfa fawr i wneud bara yn y rhan yma o Gymru a dyma ganlyniad arbrawf gan griw o unigolion brwd o’r enw Tyfwyr Grawn Dyfi. Mae’r grŵp hefyd yn tyfu ceirch.

Un ohonynt yw Katie Hastings, sydd hefyd yn gweithio i Mach Maethlon ac yn tyfu llysiau ers sawl blwyddyn. “Mae gen i wir ddiddordeb mewn bwydo’r gymuned leol a dechreuais i feddwl a fyddai’n bosibl tyfu ein bara a’n huwd ein hunain yma yn Nyffryn Dyfi? A ches i wybod bod gwahanol fathau o rawn yn arfer cael eu tyfu drwy’r dyffryn ar ei hyd 50, 60, 70 o flynyddoedd yn ôl. Arferai pobl dyfu grawn ar ddarnau o dir sydd bellach, yn ôl rhai, yn anaddas i gynhyrchu bwyd, ond nid felly oedd hi o gwbl yn y gorffennol pan fyddai’r amrywogaethau Cymreig hyn yn cael eu tyfu”.

Tyfu gwenith yn Nyffryn Dyfi, 2019. Llun drwy garedigrwydd Katie Hastings.

Dechreuodd Katie a’i chydweithwyr ar arbrawf hirfaith, gan ddysgu sut i aredig, hau, cynaeafu a dyrnu’r grawn. Buont yn ei gynaeafu â llaw ac yn hytrach na defnyddio combein, cawsant fenthyg peiriant dyrnu o Glwb Hen Dractorau Meirionnydd. “Wrth i ni dorri’r grawn a gwneud cocynnau yn y cae, roedd pobl yn dod i lawr o’r bryniau i weld beth roedden ni’n ei wneud ac yn awyddus i helpu,” medd Katie. “Roedd defnyddio’r hen injan ddyrnu wir yn gadael i fi ymgysylltu â ffermwyr o’r hen do oherwydd bod ganddyn nhw y peiriant yma roedd ei angen arnon ni a’u bod am ein gweld yn ei ddefnyddio eto. Fydden ni ddim wedi gallu ei wneud o heb y ffermwyr hŷn yma’n dangos y ffordd i ni.”

Un o’r rhain yw Alun Lewis o Benegoes sy’n cofio ei dad yn tyfu gwenith, haidd, ceirch a thatws ar fferm y teulu ac yn bwyta bara, caws, cig a llysiau wedi’u cynhyrchu gartref yn ystod cyfnod pan fyddai Dyffryn Dyfi’n tyfu cyfran uwch o lawer o’i fwyd ei hun nag sy’n digwydd heddiw. Yn nes ymlaen, treuliodd 27 o flynyddoedd fel contractwr yn mynd â’i beiriannau dyrnu o fferm i fferm. Yn wahanol i gombein, mae injan ddyrnu’n sefyll yn ei hunfan a rhaid i bobl fwydo ysgubau gwenith neu geirch i’w chrombil er mwyn gwahanu’r grawn o’r gwellt a’r us.

Peiriant dyrnu. Llun drwy garedigrwydd Amgueddfa Ceredigion

“Ar ôl y rhyfel, oedd pob ffarm yn gorfod tyfu ŷd a tatws, er mwyn ffidio pobl,” medd Alun gan gyfeirio at y Pwyllgorau Gwaith Amaethyddiaeth Rhyfel lleol (neu’r War Ag) a sefydlwyd ym 1939 gyda phwerau i hawlio tir gan ffermwyr nad oeddent yn cydymffurfio. “Mae’r llyfrau ’ma yn dangos bo ni yn dyrnu bron yn bob ffarm yn Benegoes ’ma, amser ’ny, ac ym mhob ardal arall, Talybont, ffor’ na i gyd, pob ffarm un ar ôl y llall.” Gan nad oedd gan Alun a’i dad ond tri pheiriant dyrnu a’u bod yn gweithio dros ardal cyn belled i’r de â Llan-non, roedd yna dipyn o bwysau i gwblhau’r gwaith. Yn ffodus, gallent fenthyca peiriant ychwanegol gan y War Ag ac roedd yna help gan garcharorion rhyfel a genod Byddin y Tir.

Mae Alun wedi bod yn rhannu ei atgofion gyda phrosiect o’r enw ‘Ffermio cymysg – hanesion a’r dyfodol’ sy’n ymchwilio i arferion ffermio dros y ddwy ganrif ddiwethaf. Ynghyd â hanesion llafar gan drigolion hŷn dan ofal y partner arweiniol ecodyfi, mae’r prosiect yn edrych ar fapiau degwm o’r 1840au, lluniau o’r 1940au a dynnwyd o’r awyr gan yr RAF, ffilm o archifau’r BBC a dogfennau eraill. Mae System Gwybodaeth Ddaearyddol yn cael ei defnyddio i ddwyn yr holl ddata yma at ei gilydd gan fwrw golwg fesul cae ar sut y byddai’r tir yn cael ei ddefnyddio.

Ymysg y data hanesyddol ceir cyfres o fapiau o’r 1930au a luniwyd ar deithiau maes gan blant ysgol a’u hathrawon. Ei gyhoeddi fel yr ymchwiliad cyntaf i ddefnydd tir yn y DU ers Llyfr Domesday, mae’n adnabod saith categori, gan gynnwys coetir, dŵr ac ardaloedd adeiledig ac yn dangos faint mwy o ffermio âr oedd yn digwydd yn ardal Machynlleth yr adeg honno. Trefnwyd yr arolwg gan y daearyddwr o Lundain Syr Dudley Stamp, a’i gwelodd yn rhannol fel ymarferiad mewn dinasyddiaeth i bobl ifainc, ond aeth y mapiau yn eu blaenau i wneud cyfraniad go iawn i ddiogelwch bwyd yn ystod y Rhyfel.

Defnydd tir yn ardal Machynlleth yn y 1930au. Brown tywyll = tir âr a gerddi marchnad, porffor = gerddi, perllannoedd a rhandiroedd. Seilir y gwaith yma ar ddata a ddarparwyd drwy http://www.VisionofBritain.org.uk gan ddefnyddio deunydd map hanesyddol o’r Arolwg Defnydd Tir sydd o dan hawlfraint Arolwg Defnydd Tir Prydain Fawr, 1933-49, hawlfraint Audrey N. Clark

Yn adleisio hyn, un o nodau’r prosiect Ffermio Cymysg sydd â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Prifysgol Aberystwyth ac Environment Systems Cyf. ymhlith ei bartneriaid, yw cyfrannu i drafodaeth gyhoeddus am ddyfodol ffermio yn yr ardal.

“Amserau cythryblus i ffermwyr yw’r rhain ac mae’n helpu i edrych ymhell i’r dyfodol. Mae ffermio wedi newid yn aruthrol dros y ganrif ddiwethaf mewn ymateb i newidiadau economaidd a chymdeithasol ac mae’n gallu newid eto. Rydyn ni am sicrhau bod gwybodaeth ac adnoddau ar gael i ffermwyr a darparu data’n sail i’r drafodaeth gyhoeddus,” medd Chris Higgins, rheolwr y prosiect.

Gwenith Hen Gymro. Llun drwy garedigrwydd IBERS, Aberystwyth

Nid mapiau ac atgofion yn unig sy’n ein cysylltu â’r gorffennol. Ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Dr Fiona Corke yn esbonio sut maent yn meithrin gwenith traddodiadol o’r enw Hen Gymro. “Fe’i casglwyd o ffermydd yng Nghymru ym 1919 gan Syr George Stapledon, cyfarwyddwr cyntaf Bridfa Blanhigion Cymru, ac mae’n cael ei adnabod fel landrace nid amrywogaeth oherwydd mai cymysgedd o fathau oedd o, wedi ymaddasu i’r lleoliad lle’r oedd yn cael ei dyfu,” meddai. “Mae gwellt hir i’r hen fathau o wenith a ddefnyddid at doi ac mae pwysau’r cnydau’n is na phwysau gwenithau modern. Fodd bynnag, roeddent yn ddibynadwy ac mae diddordeb ynddynt eto erbyn hyn, yn arbennig gan dyfwyr organig oherwydd nad oes angen fawr o wrtaith arnynt”.

Wrth gefn adfywio grawn traddodiadol mae Fforwm Grawn Cymru, sef rhwydwaith o felinwyr, pobwyr, towyr, bragwyr a distyllwyr sy’n ymrwymedig i adfer economi rawn genedlaethol. Yn allweddol i hyn mae creu diwylliant bwyd sy’n croesawu amrywiaeth ranbarthol, wrth i rawn esblygu i weddu i wahanol amodau. Chwedl Katie, “Rydyn ni am i bobl brofi’r blas sy’n deillio o gymysgedd o wenith sy’n wahanol iawn i’r blawd rydych chi’n ei brynu oddi ar y silff. Mae blas Dyffryn Dyfi ar y dorth yma, gan adlewyrchu’r pridd a’r hinsawdd lle cafodd ei thyfu.”

Ariennir y prosiect Ffermio Cymysg yn rhannol gan Sefydliad y Teulu Ashley ac yn rhannol gan yr Undeb Ewropeaidd drwy Weinidogion Llywodraeth Cymru. Cafwyd cyllid gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig drwy Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Powys a’r tri Grŵp Gweithredu Lleol sydd ar waith yn ardal Biosffer Dyfi: Arwain, Cynnal y Cardi ac Arloesi Gwynedd.

Mae’r prosiect yn rhedeg tan hydref 2020 gan groesawu cyfraniad gan bobl sydd â diddordeb yn hanes amaethyddiaeth yn yr ardal a dewisiadau arallgyfeirio o ran cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy. Cysylltwch ag ecodyfi i gael gwybod mwy.

Mae Jane Powell yn ymghorydd addysg sy’n ysgrifennu am fwyd yn www.foodsociety.wales

Our Food: rebuilding the local food economy

By Duncan Fisher

Our Food is a new initiative in Wales to rebuild the local food economy. The project has just launched in the Brecon Beacons around Crickhowell and is the beginning of a long process in the local area.our food blackboard - web

The need to rebuild local food economies – which have been decimated by the global food system that drives the export of most of what is produced in a region and the import of most of what is consumed in the same place – is driven by three imperatives: climate change, a feeling of lost local mandate and depopulation.

Building local food economies is a core part of the response to the climate crisis. The global food system, according to this year’s IPCC report, Climate Change and Land, accounts for between 21% and 37% of greenhouse gas emissions resulting from human activity. This is driven by the massive global industrialisation of food. The report calls for “enhancing local and community collective action”.

Meanwhile, enhancing local economic activity is a vital response to the deep sense of loss of  control felt in Wales and across the UK over the things that shape our daily lives. This is driving an unprecedented political crisis.

And finally, building local economies in rural areas is a means of challenging depopulation, creating meaningful jobs at the local level.

Where to start rebuilding a local food economy?

Work starts from a very low base – low demand for local food (nearly everyone goes to supermarkets), low supply (so many small producers have been put out of business by global food chains) and low skills (young people leave to find work elsewhere). Where to start to reverse this long spiral downwards? We believe the first step is driving up demand, through marketing of what local food there is and through raising consumer awareness about the true consequences of buying food in supermarkets that could be produced locally. Demand must exceed supply for businesses to start producing more – customers clamouring for more are better than businesses without markets!

We also believe the process must be driven by businesses. Local government and consumers have a vital role as the purchasers of products, but businesses have the skills and incentive to market products and drive up demand, and only they have the means of responding to increasing demand.

Our inspiration: Schwäbisch Hall, Germany

The inspiration for the Our Food approach is the food project in Schwäbisch Hall in Germany, one of the most successful initiatives to rebuild a local food economy in the world.

This project started with a handful of farmers in 1988 and has grown enormously, with over 1500 businesses participating. The farmers tackled the problem of supermarkets by building their own chain, attached to really nice food halls. The association now owns and runs a large meat processing factory producing a wide range of processed meats from pork raised by local farmers. The farmers set up a charitable foundation that bought the region’s castle, now run as a hotel and conference centre. The organisation heavily emphasises organic production, works to get a fair price for all products, builds marketing capacity, works to improve farm incomes and promotes regional development.

The founder of this project, Rudolf Bühler, is coming to Wales for the Real Food and Farming Conference, and will present the work there in plenary session. The day after, 13 November, we are continuing the discussion with Rudolf in Crickhowell. You are warmly invited!

Our Food across Wales?

As the Our Food approach starts to drive up demand for local produce, we want it to spread. So we have structured the website to be able to be used by other places. The Crickhowell site is our-food.org/crickhowell, so another place could be our-food.org/anotherplace. We will start by inviting other towns around the Brecon Beacons and working to raise funds with them.

Please join in signing a joint letter to Welsh Government!

We are also lobbying Welsh Government to provide more support for rebuilding food economies. We have drafted a letter recommending strong attention to locality and to climate change in the new Welsh Food & Drink Strategy. We are collecting signatures for this: please do sign!

Duncan Fisher is a campaigner on children’s issues and on climate change. With global food systems producing 21-37% of greenhouse emissions, local food systems are something big that Wales can do. www.linkedin.com/in/duncanfisher

Images: Tim Jones, As You See It Media.

 

Food poverty is escalating in Wales – what should we do about it?

By Pat Caplan

In the last few decades, Welsh food has changed out of all recognition, with highly successful branding of Welsh products being synonymous with quality. Examples include beef, lamb, fish, chocolate, wine, beer and honey but there are many more. Along with this has gone the revival of traditional foods such as laverbread, bara brith, and Welsh cakes, and many areas of Wales now have their own annual food festivals. All of this is good for tourism and exports.

Furthermore the Welsh government has been interested in a sustainable food strategy for Wales since 2010 and the growth of organic farms and smallholdings in Wales has been encouraged. Unfortunately, all of these welcome trends do not help with escalating food poverty.

The high rates of poverty in Wales can be seen from numerous reports issued during the past few years and published by the Welsh Government, the Joseph Rowntree Foundation, WISERD (Wales Institute of Social & Economic Research, Data & Methods); campaigning organisations like Oxfam Cymru, the Welsh Food Poverty Network, and Food Poverty Alliance Wales as well as national papers such as the Guardian and local papers including the Pembrokeshire Herald and the South Wales Evening Post.

Basically food poverty is caused by low income: high rates of unemployment, very low pay and benefit cuts. In households with low income, food may not be prioritised as highly as rent, council tax and other bills, since failure to pay these can have grave consequences. Food is seen as an elastic part of the budget, with parents reporting that they skip meals so that children can eat and that they have to buy the cheapest food available, which is not necessarily the healthiest.

But poverty is also caused by the high costs of housing, transport and food. In some areas locals, tourists and second home owners are in competition for accommodation, while poor public transport creates pressure to own a car, with its attendant costs. Furthermore, much of Wales exists in a ‘food desert’, particularly in the rural areas where it is difficult for many people to access shops, especially the supermarkets which usually carry a wider range of fresh foods. Small local shops are often very expensive and what fresh food they carry may not be very fresh because of the low turnover and the need to transport it over long distances. All of these tendencies are likely to be exacerbated by Brexit.

Poverty in general usually leads to food poverty which is also a public health issue. There have been reports of high rates of malnutrition and morbidity, and a decline in longevity. As  noted by Health in Wales, ‘Coronary Heart Disease (CHD) is a leading cause of death in the United Kingdom, and particularly in Wales, where the death rate is greater than in the majority of the countries in Western Europe’.

Furthermore it is the poorest people who are most likely to suffer from obesity with levels higher across all ages in the more deprived areas (Welsh Health Survey 2013). The BBC recently reported that obesity is now overtaking smoking as the biggest risk to health in Wales and attributed this to the widespread availability of cheap junk food.

The case of Pembrokeshire

Pembrokeshire is where my research on food poverty has focused over the last few years. The Bevan Foundation noted in 2018 that ‘Pembrokeshire has one of the highest risks of poverty among people of working age in the UK, resulting from a mix of low wages and high housing costs’.

Pembrokeshire has a high number of incomers who are either permanent or temporary residents. There are retirees who can afford high housing costs, wealthier second home owners, and a big demand for holiday rentals. All of these push up the costs of accommodation, especially in tourist ‘hotspots’ such as Newport where houses have become unaffordable for local people.

There is a large amount of ‘hidden poverty’, especially in rural areas, but it also exists in the small towns, including those in the south where former industries have disappeared. There is a high rate of unemployment in the county, while those who are in work often have to accept low wages (sometimes below the Minimum Wage), seasonal employment (especially in areas of tourism), and precarity (e.g. zero-hours contracts).

The roll-out of Universal Credit in Pembrokeshire has further exacerbated poverty because of the long period between the ending of old benefits and the start of new ones, as well as the continuing of the punitive sanctions regime and the cuts in benefits more generally.

But there is another dimension to food poverty in rural areas and small towns and that is the reluctance to disclose it. As I have heard many times ‘You don’t want to be seen as poor’, which is considered stigmatising.

Food aid

For several years Wales has had an unusually high prevalence of food banks and the number of both Trussell Trust and independent food banks has increased since that time. In Pembrokeshire for example, Trussell now has four food banks as does Patch, an independent charity. Both are run largely by volunteers and receive their supplies from donors.

Wales is part of the globalised food marketing system, with supermarkets like Tesco, Morrisons, Sainsburys, Coop, Aldi and Lidl in the towns. Most of these cooperate with food banks to allow in-store collections of long-life food donated by customers. More recently, supermarkets have also been providing their surplus fresh food to charities, in some cases via the Food Cloud facilitated by the organisation Fareshare, in other cases with bilateral or unofficial arrangements between food outlet and food banks. The Food Cloud has meant that more fresh produce is available to food banks, but supplies are inevitably uncertain.

How then is it possible to bring good quality fresh food to people who need it but cannot afford it, without having recourse to food banks which risks the clients suffering from the associated stigma? One promising development is Community Fridges, open to all. At present in Pembrokeshire for example, these exist in Narberth, Fishguard and Haverfordwest.

Another is the setting up of regular community meals, available to everyone, not just the food poor.  These emulate some of the policies being adopted in Scotland which emphasise the links between food and community thereby ensuring both sociality and dignity. But more such initiatives are needed.

Pat Caplan is Emeritus Professor of Anthropology at Goldsmiths, University of London. Further information on her research and writing is available on her webpage https://www.gold.ac.uk/anthropology/staff/pat-caplan/ and she blogs on http://sites.gold.ac.uk/food-poverty/.

Thanks:  I am grateful to the clients and volunteers of the food aid organisations which facilitated my research. Image: Pat Caplan.

Brexit – the starting point for a fresh approach to food and farming in Wales

FRCBrexit could be the starting point for a fresh approach to food and farming in Wales, setting the standard for the United Kingdom; argues a new briefing from the Food Research Collaboration1.

Much has been made of the risks Brexit poses to Welsh food producers, especially its upland lamb and beef farmers. However, the briefing argues that Wales has a forward-looking government with several innovative pieces of legislation that could support a transition to fairer and more environmentally sustainable farming and food production, if political authority and public support can be mobilised to link them together.

The briefing, written by Jane Powell and Corinne Castle of the Wales Food Manifesto, sets out the steps needed to achieve an integrated food and farming policy for Wales post-Brexit. They emphasize two key factors that enable Wales to take these steps: vibrant networks of grassroots organisations building innovative local food enterprises and the radical pieces of legislation introduced by the Welsh government that could be used to engineer a new food economy.

Corinne Castle said:

‘Brexit gives Wales an opportunity to make a step-change into a new approach to food and farming, but it will only happen if there is a wholesale realignment of all those involved with the food system, and a willingness to see ourselves differently. Old oppositions, say between food production and wildlife, or between supermarkets and community initiatives, will have to transform. Above all, we will need to bring back more trust and respect to the vital business of feeding a nation.’

The authors recommend that the public funding that replaces the Common Agricultural Policy, must be for farming that integrates food production with care for the environment. Subsidy should be based on what farmers do, not how much land they manage, with support for new entrants.

Jane Powell commented:

‘It’s time for a fresh approach to food and farming in Wales. Grassroots initiatives in both rural areas and cities are pioneering new ways of producing and distributing food, government is changing the way it works, and global challenges are more acute than ever. We need to seize the moment and set a new course for food, one that works for everyone. A new national civil society network would be a vital first step to draw people together.’

For the full list of recommendations read the briefing: https://foodresearch.org.uk/download/14226/

Read the Executive summary: https://foodresearch.org.uk/download/14227/

1, The Food Research Collaboration (FRC) brings together academics and Civil Society Organisations (CSOs) to improve food policy in the United Kingdom. As an initiative of the Centre for Food Policy, at City, University of London, we support the Centre’s mission of advancing integrated and inclusive food policy. This briefing paper is part of the FRC Food Brexit Briefing series, with the full series available here: https://foodresearch.org.uk/food-brexit-briefings/

How community fridges cut food waste

By Corinne Castle

Pembrokeshire led the way in reducing food waste and making use of surplus food with the first surplus food cafe in Wales in 2013. It is now home to two community fridges, in Fishguard and Goodwick (another first for Wales!) and Narberth – both part of Hubbub’s Community Fridge Network. The idea is spreading with more community fridges to open in Pembrokeshire and visits from interested groups from across Wales looking to set up more.

If you’ve not heard of community fridges, essentially, they operate as a free or ‘pay-as-you-feel’ shop, abiding by the same environmental health standards for food safety as other food businesses. Often set up by community groups, they are housed in publicly accessible spaces. Combined with storage for ambient food, they are stocked with surplus food from supermarkets, local shops and other food businesses as well as donations from local people. Everyone is welcome to take food, the focus being on sharing good food and ensuring it is eaten – they are not food banks.

comm fridge

Fishguard and Goodwick community fridge. Image: Karel Mujica

The Fishguard and Goodwick community fridge opened in November 2017, following on from Transition Cafe, to make good use of surplus food. The purpose of Transition Bro Gwaun (TBG), who set up both initiatives in Fishguard, is to deliver innovative local solutions that address global environmental challenges. In the first 10 months their community fridge has processed over 5 tonnes of food, equivalent to 1 kg per person, in this small coastal community. Drawing on figures from WRAP, in this UK Government report, this equates to 20 tonnes of CO2 being avoided by reducing food waste.

Food waste and surplus food have become newsworthy topics in recent years with many mainstream media reports suggesting supermarkets are the main culprit. However, looking at data available from WRAP and the FAO the truth may be a little less palatable, with two-thirds of UK food waste coming from our homes.

Across the UK, WRAP estimate we throw away 7 million tonnes of food from households every year, or approximately 110 kg per person, equivalent to 440 kg of CO2. Similar figures are cited by the FAO for other Western European countries and the USA. From my personal experience working on TBG’s surplus food projects very few people admit to wasting food and usually think it is someone else’s problem..!

Current Love Food, Hate Waste campaigns are based on evidence that targeting groups of people is more effective than a blanket message. For example #MakeToastNotWaste and #GiveACluck are aimed at young people via social media. This is not to say that this age-group wastes more, rather that there are many reasons we all waste food and that life-stage and lifestyle play a part.

Drawdown identify reducing food waste to be one of the most effective ways to reduce greenhouse gas emissions globally, especially as food which ends up in landfill breaks down anaerobically, producing methane. Considering the resources used to grow, feed, water, harvest, produce and transport food and then subsequently disposing of it into landfill, food waste is accountable for roughly 8% of global emissions.

Wales is recognised in WRAP’s current UK household food waste report as leading the way in reducing household food waste, with effective Welsh Government policies to divert household food waste from landfill. In Wales all local authorities collect household food waste and process it for anaerobic digestion. However, just over half still ends up in landfill – equating to 34.6 kg per person per year in Wales. By way of comparison, in England around half of local authorities collect household food waste, but 90% still goes to landfill or is incinerated.

More positively, WRAP found that the quantity of food waste from homes went down in Wales by 12% between 2009 to 2015. We have the knowledge and experience in Wales to reduce food waste, with support from progressive Welsh Government policies. What we need are the resources to continue to reduce food waste throughout the food system. This is a trend that we must maintain!

Corinne Castle is Project Development Manager at Transition Bro Gwaun and blogs at https://pembrokeshirecook.com/

Both mages: Karel Mujica

Nose to tail eating – more nutrients, less waste

by Eilish Blade

Eilish Blade

Eating less meat is a core principle of a sustainable diet, but we tend to forget about offal, the meat that comes from an animal’s organs which is rich in nutrients. As an MSc student in Nutritional Therapy, I’m interested in health outcomes and the nutrient density of food Could. “nose to tail” eating be the next step?

Eating nose to tail requires a shift in mindset and dietary patterns. Offal from intensively reared animals is not a healthy option given the levels of antibiotic usage, over-feeding, excess omega 6 from grain feeding which causes inflammation and the high production of stress hormones. Sourcing offal from grass-fed and ideally, organic animals, means forming direct relationships with our local butchers to understand where animals are raised, how they are fed and where they are slaughtered?

I am coming at this from the point of research, but also because I want to make this part of my weekly diet for myself and my family. Luckily, in Cardiff I have Riverside Community Market which stocks a range of offal and bones on request, and a fantastic family-run butchers in Canton, Oriel Jones, whose premium free range meats are supplied by both their farm in Carmarthenshire and other ethically approved farming partners. Oriel Jones’ proprietor and front of house is Shaun, who is a passionate advocate for animal welfare, the environment and creating a nutritious product.

Nose to tail eating has become one of our hot topics to discuss and it’s heartening to hear that their own faggots and liver pate may soon be available, along with liver, heart, kidney, oxtail and marrow bones. In turn, I love to share my knowledge from a nutritional approach: how the Inuits prevented scurvy by eating the adrenal glands of an animal, which have a high vitamin C content, or what makes liver the most nutrient-dense food.

There is nothing new of course about eating the whole animal and historically many different cultures integrated it into their diet. Wales has a legacy of nose to tail eating, with recipes which have their roots in working communities and post-war austerity. While finances were largely driving resourcefulness in the kitchen, research from the mid-1930s by Dr Weston A Price had already identified the health benefits from consuming the whole animal. His studies identified traditional cultures untouched by modern refined foods, eating whole plant foods and the whole animal, which had no signs of chronic disease or tooth decay. His analysis showed that traditional diets were significantly higher than modern diets in the fat-soluble vitamins A and D, which are found primarily in animal sources and especially organ meat.

Modern society is characterised by the double burden of too many macronutrients (carbohydrates, fats and protein) and not enough micronutrients (vitamins and minerals). This means “empty calories” which contribute to obesity and a plethora of non-communicable diseases like diabetes, CVD, cancer and osteoporosis. We should certainly eat more whole plant foods and reduce or eliminate processed and refined foods, but it’s important to consider offal. Organ meat, cartilage and bones bring a much improved synergy of amino acids plus a wider vitamin and mineral profile to a meal. Small amounts of both muscle meat and offal, rather than an emphasis of one to the exclusion of the other, gives a good nutritional balance according to epidemiological studies of traditional diets.

We are not accustomed to the sight of organ meats and other forms of offal. The Eatwell Plate highlights lean meats like beef, turkey and chicken as healthy options which provide protein and certain micronutrients, while lowering saturated fats. An optimum amount of meat is defined as 70g per day but if the focus shifted to include offal there would be a net increase in overall nutrient density. The easiest place to start would be liver, which for a percentage of the population may be an important source of vitamin A.

Liver has an incredible range of nutrients such as the B vitamins, specifically B12 and folate, iron, zinc, copper, choline, selenium, and polyunsaturated fatty acids DHA and arachidonic acid. It is a rich source of vitamin A in the form of retinol and has some vitamin D, the actual levels depending on how the animal is raised. Retinol is necessary for healthy vision, fertility, immune health, thyroid function and childhood mortality, and more recent studies show protection against type 2 diabetes and regulation of blood glucose.

Retinol is the animal source of vitamin A. The precursor of vitamin A is also available through fruit and vegetables in the form of carotenoids, with the most abundant being beta-carotene. This must be converted to the active form, retinol, in a process which is controlled by a series of enzymes. And herein lies a problem, because recent studies have identified mutations in the family of BC01 genes which control these enzymes. These genetic impairments are estimated to affect 45% of the population, making it difficult for them to convert beta-carotene to retinol. This may be one reason why certain individuals thrive on a vegan or vegetarian diet and others simply don’t.

If two portions a week of meat were replaced with 50-100g of liver, it would supply the RDA for vitamin A, and many other nutrients. This is dependent on age, sex and individual requirements like pregnancy and breast feeding. Therefore, it demonstrates how we can consider liver within the parameters of a sustainable diet which sits comfortably within dietary guidelines.

Liver can be part of a model for sustainable eating in Wales through simple meals like liver and mash, or faggots and onion gravy. It can also be incorporated into family meals like shepherd’s pie and Bolognese sauce. I’ve found I can add approximately 200g of lamb’s liver to either recipe without my children detecting it.

Eating nose to tail is also good for reducing food waste. Here in Cardiff, thanks to the work of Lia Moutselou and Rebecca Clark, the Wasteless Supper pop-up restaurant has collaborated with local businesses to showcase sustainable eating practices such as nose-to-tail eating. Trotters, tails and tongues are still a rare sight in most high street restaurants and this is part of the challenge, along with the need for new culinary skills. Slow cooking is one of the best ways to make the most of cheap cuts and offal. One of my successes to date has been slow cooked, curried sheep’s heart but like all new ventures there have been a few failures along the way.

Nose to tail eating needs more study. It’s an area where research is lacking as most dietary models have not included offal, being largely based on muscle meat. This is something we really need to acknowledge in the backlash against meat. Offal is an important part of a sustainable diet.

Eilish Blade is a qualified Naturopath and practitioner in various types of bodywork based in Cardiff. Currently she is studying a MSc in Nutritional Therapy at Worcester university. She also has a BA in Green Studies with a background in both horticulture and permaculture.

Local food: reinventing the village shop

By Jane Powell

At the chill cabinet of a small shop in mid Wales, a customer reaches for a bottle of wine then does a double take. “Wine from Wales?” she exclaims, reading the label that announces it is from a vineyard near Aberaeron. “Is it OK to take to a party?” She puts it back.

cletwr cafe staffShe might have picked up many other items of locally produced food at the Cletwr Shop, which is a social enterprise on the busy A487 between Aberystwyth and Machynlleth. They sell vegetables from local smallholdings, seasonal surpluses from people’s gardens and their own jams and chutneys made on the premises, besides the usual branded products. There’s even a choice of Welsh gins: Da Mhile from the Teifi Valley, or one from the Dyfi Distillery near Corris.

But Cletwr is not just a delicatessen for the tourist trail. Here you will also find baked beans, white sliced bread and ready meals, because for many people this is their local shop, and that’s what they expect to find. The vegan cheese substitutes in the fridge rub shoulders with their dairy counterparts, and if you’re looking for a toothbrush you can choose between the wooden eco version or the usual plastic.

“We want this to be a shop for everybody, so we cater for all tastes,” explains Nigel Callaghan, Chair of Cwmni Cymunedol Cletwr, the community business which opened its doors in 2013, a couple of years after the original family-owned garage and village shop closed. “At the same time, we’re working as part of a wide group of retailers, producers and suppliers in the Dyfi Biosphere (and beyond) to promote local produce, and through that to develop and strengthen the local economy.”

The shop, which recently moved to purpose-built new premises thanks to grants from the Big Lottery, Welsh Government, the EU and others, does much more than sell food. There’s a busy café and a programme of events, from Welsh classes and ‘knit and natter’ to talks from the RSPB and sessions on local history. They host a fuel syndicate and they organize volunteer litter-picking sessions.

It’s run by a mixture of 18 paid staff (mostly part-time) and around 50 volunteers, and it’s constantly responding to new opportunities. A charging point for electric cars is to be installed soon, they’re planting a garden in the grounds, they’re about to join a toilet-twinning scheme – sponsoring a toilet in a developing country – and they’re looking into further services that they could deliver to the local community.

What Nigel is perhaps proudest of, though, is the opportunities the business provides for young people. “We invite school pupils to volunteer here for a while, and then we employ them. We put about £15k a year into the local economy that way. And we teach them the soft skills of employability, things like turning up to work on time and taking responsibility.”

Cletwr is introducing a new generation of youngsters to volunteering. “We have a lively group of volunteers here, young and old working together,” says Nigel. “Our board has renewed itself completely over the last three or four years as new people have been attracted to it, so we think we have got a good model that will last.”

It’s one of a number of community projects that have sprung up in Wales in recent years. Others are Siop y Parc, a community-owned shop in Blaenplwyf, Ceredigion and Llety Arall, a social enterprise that is building holiday accommodation in Caernarfon.

“We’ve seen the benefits that this shop has brought to the local community,” says Nigel. “We’d encourage others to do the same. All you need is a few keen people and you can bring a community back to life. There’s help and advice available – we talked to the Plunkett Foundation, the Wales Council for Voluntary Action and others – and the rewards are huge.”

View the second draft of the Wales Food Manifesto and send us your comments: Food Manifesto Wales Second Draft Apr 2018. And sign up to our newsletter.

Jane Powell is an independent education consultant who is working as a volunteer with the Food Manifesto Wales. She writes at www.foodsociety.wales

Photos by Ant Jarrett