Gwersi o’r gorffennol, mewn torth o fara

Gan Jane Powell [read article in English]

Os byddwch yn lwcus y gaeaf yma, gallwch brynu torth arbennig iawn ym Marchnad Machynlleth ar ddydd Mercher. Gyda dim ond chwech o dorthau’n cael eu pobi bob wythnos gan bopty Penegoes Rye and Roses, gwneir y bara o wenith a dyfir ychydig filltiroedd i lawr y lôn yng Nglandyfi a’i falu â maen a phŵer dŵr yn y ffordd draddodiadol yn y Felin Ganol, Llanrhystud. Mae’n amser maith er pan dyfid gwenith ar raddfa fawr i wneud bara yn y rhan yma o Gymru a dyma ganlyniad arbrawf gan griw o unigolion brwd o’r enw Tyfwyr Grawn Dyfi. Mae’r grŵp hefyd yn tyfu ceirch.

Un ohonynt yw Katie Hastings, sydd hefyd yn gweithio i Mach Maethlon ac yn tyfu llysiau ers sawl blwyddyn. “Mae gen i wir ddiddordeb mewn bwydo’r gymuned leol a dechreuais i feddwl a fyddai’n bosibl tyfu ein bara a’n huwd ein hunain yma yn Nyffryn Dyfi? A ches i wybod bod gwahanol fathau o rawn yn arfer cael eu tyfu drwy’r dyffryn ar ei hyd 50, 60, 70 o flynyddoedd yn ôl. Arferai pobl dyfu grawn ar ddarnau o dir sydd bellach, yn ôl rhai, yn anaddas i gynhyrchu bwyd, ond nid felly oedd hi o gwbl yn y gorffennol pan fyddai’r amrywogaethau Cymreig hyn yn cael eu tyfu”.

Tyfu gwenith yn Nyffryn Dyfi, 2019. Llun drwy garedigrwydd Katie Hastings.

Dechreuodd Katie a’i chydweithwyr ar arbrawf hirfaith, gan ddysgu sut i aredig, hau, cynaeafu a dyrnu’r grawn. Buont yn ei gynaeafu â llaw ac yn hytrach na defnyddio combein, cawsant fenthyg peiriant dyrnu o Glwb Hen Dractorau Meirionnydd. “Wrth i ni dorri’r grawn a gwneud cocynnau yn y cae, roedd pobl yn dod i lawr o’r bryniau i weld beth roedden ni’n ei wneud ac yn awyddus i helpu,” medd Katie. “Roedd defnyddio’r hen injan ddyrnu wir yn gadael i fi ymgysylltu â ffermwyr o’r hen do oherwydd bod ganddyn nhw y peiriant yma roedd ei angen arnon ni a’u bod am ein gweld yn ei ddefnyddio eto. Fydden ni ddim wedi gallu ei wneud o heb y ffermwyr hŷn yma’n dangos y ffordd i ni.”

Un o’r rhain yw Alun Lewis o Benegoes sy’n cofio ei dad yn tyfu gwenith, haidd, ceirch a thatws ar fferm y teulu ac yn bwyta bara, caws, cig a llysiau wedi’u cynhyrchu gartref yn ystod cyfnod pan fyddai Dyffryn Dyfi’n tyfu cyfran uwch o lawer o’i fwyd ei hun nag sy’n digwydd heddiw. Yn nes ymlaen, treuliodd 27 o flynyddoedd fel contractwr yn mynd â’i beiriannau dyrnu o fferm i fferm. Yn wahanol i gombein, mae injan ddyrnu’n sefyll yn ei hunfan a rhaid i bobl fwydo ysgubau gwenith neu geirch i’w chrombil er mwyn gwahanu’r grawn o’r gwellt a’r us.

Peiriant dyrnu. Llun drwy garedigrwydd Amgueddfa Ceredigion

“Ar ôl y rhyfel, oedd pob ffarm yn gorfod tyfu ŷd a tatws, er mwyn ffidio pobl,” medd Alun gan gyfeirio at y Pwyllgorau Gwaith Amaethyddiaeth Rhyfel lleol (neu’r War Ag) a sefydlwyd ym 1939 gyda phwerau i hawlio tir gan ffermwyr nad oeddent yn cydymffurfio. “Mae’r llyfrau ’ma yn dangos bo ni yn dyrnu bron yn bob ffarm yn Benegoes ’ma, amser ’ny, ac ym mhob ardal arall, Talybont, ffor’ na i gyd, pob ffarm un ar ôl y llall.” Gan nad oedd gan Alun a’i dad ond tri pheiriant dyrnu a’u bod yn gweithio dros ardal cyn belled i’r de â Llan-non, roedd yna dipyn o bwysau i gwblhau’r gwaith. Yn ffodus, gallent fenthyca peiriant ychwanegol gan y War Ag ac roedd yna help gan garcharorion rhyfel a genod Byddin y Tir.

Mae Alun wedi bod yn rhannu ei atgofion gyda phrosiect o’r enw ‘Ffermio cymysg – hanesion a’r dyfodol’ sy’n ymchwilio i arferion ffermio dros y ddwy ganrif ddiwethaf. Ynghyd â hanesion llafar gan drigolion hŷn dan ofal y partner arweiniol ecodyfi, mae’r prosiect yn edrych ar fapiau degwm o’r 1840au, lluniau o’r 1940au a dynnwyd o’r awyr gan yr RAF, ffilm o archifau’r BBC a dogfennau eraill. Mae System Gwybodaeth Ddaearyddol yn cael ei defnyddio i ddwyn yr holl ddata yma at ei gilydd gan fwrw golwg fesul cae ar sut y byddai’r tir yn cael ei ddefnyddio.

Ymysg y data hanesyddol ceir cyfres o fapiau o’r 1930au a luniwyd ar deithiau maes gan blant ysgol a’u hathrawon. Ei gyhoeddi fel yr ymchwiliad cyntaf i ddefnydd tir yn y DU ers Llyfr Domesday, mae’n adnabod saith categori, gan gynnwys coetir, dŵr ac ardaloedd adeiledig ac yn dangos faint mwy o ffermio âr oedd yn digwydd yn ardal Machynlleth yr adeg honno. Trefnwyd yr arolwg gan y daearyddwr o Lundain Syr Dudley Stamp, a’i gwelodd yn rhannol fel ymarferiad mewn dinasyddiaeth i bobl ifainc, ond aeth y mapiau yn eu blaenau i wneud cyfraniad go iawn i ddiogelwch bwyd yn ystod y Rhyfel.

Defnydd tir yn ardal Machynlleth yn y 1930au. Brown tywyll = tir âr a gerddi marchnad, porffor = gerddi, perllannoedd a rhandiroedd. Seilir y gwaith yma ar ddata a ddarparwyd drwy http://www.VisionofBritain.org.uk gan ddefnyddio deunydd map hanesyddol o’r Arolwg Defnydd Tir sydd o dan hawlfraint Arolwg Defnydd Tir Prydain Fawr, 1933-49, hawlfraint Audrey N. Clark

Yn adleisio hyn, un o nodau’r prosiect Ffermio Cymysg sydd â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Prifysgol Aberystwyth ac Environment Systems Cyf. ymhlith ei bartneriaid, yw cyfrannu i drafodaeth gyhoeddus am ddyfodol ffermio yn yr ardal.

“Amserau cythryblus i ffermwyr yw’r rhain ac mae’n helpu i edrych ymhell i’r dyfodol. Mae ffermio wedi newid yn aruthrol dros y ganrif ddiwethaf mewn ymateb i newidiadau economaidd a chymdeithasol ac mae’n gallu newid eto. Rydyn ni am sicrhau bod gwybodaeth ac adnoddau ar gael i ffermwyr a darparu data’n sail i’r drafodaeth gyhoeddus,” medd Chris Higgins, rheolwr y prosiect.

Gwenith Hen Gymro. Llun drwy garedigrwydd IBERS, Aberystwyth

Nid mapiau ac atgofion yn unig sy’n ein cysylltu â’r gorffennol. Ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Dr Fiona Corke yn esbonio sut maent yn meithrin gwenith traddodiadol o’r enw Hen Gymro. “Fe’i casglwyd o ffermydd yng Nghymru ym 1919 gan Syr George Stapledon, cyfarwyddwr cyntaf Bridfa Blanhigion Cymru, ac mae’n cael ei adnabod fel landrace nid amrywogaeth oherwydd mai cymysgedd o fathau oedd o, wedi ymaddasu i’r lleoliad lle’r oedd yn cael ei dyfu,” meddai. “Mae gwellt hir i’r hen fathau o wenith a ddefnyddid at doi ac mae pwysau’r cnydau’n is na phwysau gwenithau modern. Fodd bynnag, roeddent yn ddibynadwy ac mae diddordeb ynddynt eto erbyn hyn, yn arbennig gan dyfwyr organig oherwydd nad oes angen fawr o wrtaith arnynt”.

Wrth gefn adfywio grawn traddodiadol mae Fforwm Grawn Cymru, sef rhwydwaith o felinwyr, pobwyr, towyr, bragwyr a distyllwyr sy’n ymrwymedig i adfer economi rawn genedlaethol. Yn allweddol i hyn mae creu diwylliant bwyd sy’n croesawu amrywiaeth ranbarthol, wrth i rawn esblygu i weddu i wahanol amodau. Chwedl Katie, “Rydyn ni am i bobl brofi’r blas sy’n deillio o gymysgedd o wenith sy’n wahanol iawn i’r blawd rydych chi’n ei brynu oddi ar y silff. Mae blas Dyffryn Dyfi ar y dorth yma, gan adlewyrchu’r pridd a’r hinsawdd lle cafodd ei thyfu.”

Ariennir y prosiect Ffermio Cymysg yn rhannol gan Sefydliad y Teulu Ashley ac yn rhannol gan yr Undeb Ewropeaidd drwy Weinidogion Llywodraeth Cymru. Cafwyd cyllid gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig drwy Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Powys a’r tri Grŵp Gweithredu Lleol sydd ar waith yn ardal Biosffer Dyfi: Arwain, Cynnal y Cardi ac Arloesi Gwynedd.

Mae’r prosiect yn rhedeg tan hydref 2020 gan groesawu cyfraniad gan bobl sydd â diddordeb yn hanes amaethyddiaeth yn yr ardal a dewisiadau arallgyfeirio o ran cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy. Cysylltwch ag ecodyfi i gael gwybod mwy.

Mae Jane Powell yn ymghorydd addysg sy’n ysgrifennu am fwyd yn www.foodsociety.wales

Lessons from the past, in a loaf of bread

By Jane Powell [darllen erthygl yn Gymraeg]

If you’re lucky this winter, you can buy a very special loaf at Machynlleth’s Wednesday market. Baked in a limited edition of six a week by Penegoes bakery Rye and Roses, it’s made from wheat grown a few miles down the road at Glandyfi, and milled the traditional stoneground, water-powered way at Felin Ganol, Llanrhystud. It’s many years since wheat was last grown at any scale to make bread in this part of Wales, and it’s the result of an experiment by a group of enthusiasts called the Dyfi Grain Growers. The group is also growing oats.

One of them is Katie Hastings, who also works for Mach Maethlon and has been growing vegetables for many years. “I have a real interest in feeding the local community, and I started thinking, would it be possible to grow our own bread and our own porridge here in the Dyfi Valley? And I found out that grains used to be grown all over the valley 50, 60, 70 years ago. People used to grow cereals on areas of land which people now say are unsuitable for food production, but really weren’t in the past when these native Welsh varieties were grown”.

Growing wheat in the Dyfi Valley, 2019. Image courtesy of Katie Hastings.

Katie and her colleagues embarked on a long experiment, learning how to plough, sow, harvest and thresh the grain. They harvested it by hand, and rather than use a combine harvester they borrowed a threshing machine from Meirionnydd Vintage Club. “When we were cutting the grain and making stooks in the field, people were coming down from the hills to see what we were doing, and keen to help,” she says. “Using the old threshing machine really allowed me to connect with the older farmers, because they had this machine that we needed, and they wanted to see us using it again. We wouldn’t have been able to do it without these older farmers showing us how.”

One of these is Alun Lewis of Penegoes, who remembers his father growing wheat, barley, oats and potatoes on the family farm, and eating home-produced bread, cheese, meat and vegetables, in an era when the Dyfi Valley grew a much higher proportion of its own food than it does now. Later he spent 27 years as a contractor, taking his threshing machines from farm to farm. Unlike a modern combine harvester, a threshing machine is static, and requires people to feed sheaves of wheat or oats into it, in order to separate the grain from the straw and chaff.

A threshing machine, courtesy of Ceredigion Museum.

“After the War every farm had to grow wheat and potatoes to feed people,” he says, referring to the local War Agriculture Executive Committees, or War Ags, set up in 1939 with powers to requisition land from farmers who did not comply. “Our records show that we were threshing on nearly every farm here in Penegoes then, and everywhere else, Tal-y-bont, all down that way, one farm after another.” As Alun and his father only had three threshing machines and they covered an area as far south as Llanon, there was a lot of pressure to get the work done. Fortunately, they were able to borrow an extra machine from the War Ag, and there was help from prisoners of war and the Land Girls.  

Alun has been sharing his memories with a project called ‘Mixed farming – histories and futures’, which is researching farming practices over the past two centuries. Together with oral histories from older residents organized by the lead partner ecodyfi, the project is looking at tithe maps from the 1840s, RAF aerial photographs from the 1940s, archive footage from the BBC and other documents. A Geographic Information System is being used to draw all this data together and provide a field-by-field overview of how land was used.

Among the historic data is a set of maps from the 1930s which were compiled on field trips by schoolchildren and their teachers. Hailed as the first investigation into land use in the UK since the Domesday Book, it identifies seven categories, including woodland, water and built-up areas, and shows how much more arable farming there was in the Machynlleth area in those days. The survey was organized by London geographer Sir Dudley Stamp, who saw it partly as an exercise in citizenship for young people, but the maps went on to make a real contribution to food security in the War.

Land use in the Machynlleth area in the 1930s. Dark brown = arable and market gardens, purple = gardens, orchards and allotments. This work is based on data provided through http://www.VisionofBritain.org.uk and uses historical Land Utilisation Survey map material which is copyright of The Land Utilisation Survey of Great Britain, 1933-49, copyright Audrey N. Clark.

Echoing this, one of the aims of the Mixed Farming project, whose partners include the National Library of Wales, Aberystwyth University and Environment Systems Ltd, is to contribute to a public discussion about the future of farming in the area.

“These are turbulent times for farmers, and it helps to take a long view. Farming has changed enormously over the past century in response to economic and social changes, and it can change again. We want to make information and resources available to farmers and help inform the public debate,” says Chris Higgins, project manager.

Hen Gymro wheat, courtesy of IBERS, Aberstwyth

 It’s not just maps and memories that link us with the past. At Aberystwyth University, Dr Fiona Corke explains how they are maintaining a traditional wheat called Hen Gymro. “It was collected from Welsh farms in 1919 by Sir George Stapledon, first director of the Welsh Plant Breeding Station, and it’s known as a landrace not a variety, because it was a mixture of types adapted to the locality where it was grown,” she says. “The old wheats all have long straw, which was used for thatching, and they are low yielding compared to modern wheats. However, they were reliable, and now there is interest in them again, particularly from organic growers because they don’t need a lot of fertiliser”.

Backing the revival of traditional cereals is the Welsh Grain Forum, which is a network of millers, bakers, thatchers, maltsters, distillers and brewers committed to restoring a national grain economy. Key to this is creating a food culture that embraces regional variation, as grains evolve to suit different conditions. As Katie puts it, “We want people to taste the flavour you get from a mixed population of wheat, which is very different from flour you buy off the shelf. This loaf has the flavour of the Dyfi Valley, reflecting the soil and climate where it was grown.”

The Mixed Farming project is funded partly by the Ashley Family Foundation and partly by the European Union through Welsh Ministers. The European Agricultural Fund for Rural Development has been made available through the Welsh Government, Powys County Council and the three Local Action Groups operating in the Dyfi Biosphere area: Arwain, Cynnal y Cardi and Arloesi Gwynedd.

The project runs until autumn 2020 and welcomes involvement from people interested in the history of agriculture in the area and sustainable food production diversification options. Please contact Ecodyfi to find out more.

Jane Powell is an education consultant who writes about food at www.foodsociety.wales.

Global reforestation and sustainable farming – 200 million trees for Wales?

By Rob Squires

Scottish agroforestry

Agroforestry (main species silvopastoral system) at Bolfracks Estate, Upper Farrochil, by Aberfeldy. Forestry Grant Scheme. Photographer – Matt Cartney. Crown Copyright.

A recent Guardian article covered a report proposing the planting of one trillion trees over the next 50-100 years, to mop up two-thirds of global carbon emissions. The Global Tree Restoration Potential excludes arable and urban areas from its calculations, but includes grazing land, on which the researchers say trees can benefit sheep and cattle. As the most effective projects cost as little as 30 US cents a tree, the total price could be £240bn.

This may sound like a lot of money, but on the same day as the Guardian article came out I received a petition from Positive Money (who campaign for monetary reform) demanding the Bank of England divest from fossil fuels. It stated: “Since 2009 the Bank of England has created £445bn of new money, in the process termed ‘quantitative easing’.” Reading this put the situation into sharp context for me. If the banks are “too big to fail”, such that £445bn can be whipped up using the government’s “magic money tree”,  then surely the planet is big enough to merit a mere £240bn to put the brakes on the climate crisis? What is more, this would be £240bn globally, so Wales’ share of this would be a drop in the ocean, compared with the bill for bailing out the bankers.

I recently attended a meeting about the Sustainable Farming and our Land, the Welsh Government’s consultation on support to farmers after Brexit. This got me thinking about the one trillion trees and what it would take for Wales to play its part in this, and I was prompted to do some back-of-an-envelope number crunching.

Let us assume 200 million trees[i] would need planting in Wales, for us to achieve our share of one trillion. Using the same planting densities as the report, this will require around 285,000 hectares (ha). Wales actually contains about 1,500,000 ha of grazing land, which is roughly three-quarters of the total land mass of the country. If most of the trees were planted on this land, it would take up about 20% of it. The average holding size in Wales is about 48 ha, and on that basis an average of 6,720 trees will need planting per holding, at a rate of 140 trees per ha.

If planting 200m trees sounds like a tall order, then serendipitously, in the few days I have been writing this blog, Ethiopia has broken a world record by planting an incredible 350m trees in just one day! Their plan is to plant four billion to counter deforestation, and climate change. The surface area of Ethiopia is 53 times greater than that of Wales, so this target equates to pretty much the same amount of additional trees per hectare as Wales.

Tree planting on this scale will have a dramatic impact, both on the natural world and on the livelihoods of farmers and smallholders. For the environment the benefits of reforestation are obvious, providing habitat, increased biodiversity and ecological resilience. The challenge however, is to develop ways in which the rural economy can adapt to such changes, building food security and ensuring financial benefits.

One important aspect of the government’s proposed Sustainable Farming Scheme is that it plans to reward farmers with subsidies for environmental outcomes, such as biodiversity, air quality, and water quality, all of which tree planting can contribute to. Since currently an average of 80% of Welsh farmers’ income comes from the direct payments they receive through the EU’s Common Agricultural Policy, the new environmental rewards are going to be crucial to prevent many farmers from going out of business after Brexit. Tree planting offers much more potential for farmers though, than simply obtaining a replacement subsidy.

The Soil Association’s new Agroforestry Handbook explains the potential of different types of tree farming systems, with advice on implementation, case studies, and market opportunities. The economic case for agroforestry can be considered in three main ways: enhanced ecosystem services; enhanced agricultural outputs; and direct tree outputs.

  • The enhanced ecosystem services that can be achieved are perfect for the Sustainable Farming Scheme, and include carbon capture, biodiversity, rain water retention and soil improvement.
  • A good case study for enhanced agricultural outputs is Welsh sheep and beef farmer Jonathan Francis, who was unable to turn stock into some fields because of rainfall and lack of shelter. With support from Coed Cadw (the Woodland Trust in Wales) he planted 15,000 trees on his 113 ha farm. He is creating shelter for his stock, and reducing water logging and erosion of the soil, thus reclaiming the land and enhancing his conventional outputs. Meanwhile Pembrokeshire farmer Alex Heffron who has written about silvopasture (the grazing of livestock amongst trees) is applying for funding from Coed Cadw to plant tens of thousands of trees on his land.
  • In terms of direct tree outputs, the Agroforestry Handbook lists a range of potential market opportunities, including timber, fuel, food, leisure, and carbon markets. As well as the direct sales, farmers could choose to reduce costs by utilising their own timber for things like fencing, farm buildings, and fuel.

Within the Sustainable Farming Scheme, in addition to a regular income stream from environmental rewards, farmers will be able to access a wider range of business support such as advice, capital investment and skills development. With such a framework in place, it is feasible that land use can be reformed such that Wales makes a fair contribution to global reforestation, whilst supporting land managers to release themselves from the worst of global market forces, moving  away from a heavily subsidised and precarious place, to a new position of much improved community resilience.

Rob Squires is a web developer and food activist in Aberystwyth.

Both images: agroforestry in Scotland, by Matt Cartney, under a Creative Commons licence

[i]. Global population is currently about 7.72bn (growing by over 200,000 / day!), and the population of Wales is around 3.2m, or 0.041%. Based on this percentage, Wales would be required to plant around 410m trees in order to meet its commitment to 1tn trees. This however, is a lot of trees for a relatively small country.

Another way to break it down might be by surface area. The land mass of the entire world is 149 million km², whist the area of Wales is 20,735 km², which is about 0.014%. Based on this percentage, Wales would be required to plant about 140m trees in order to fulfil it’s commitment, which seems more do-able.

There are other ways of thinking about this, such as basing the size of Wales’ commitment on the country’s GDP, or on its carbon footprint. If either of these measures were used, then the Welsh commitment to 1tn trees would no doubt be a lot higher than either of the two figures above. To keep things simple though I have chosen a figure of 200m trees, somewhere in between the estimates formed from population and land mass.

Gweledigaethau Gwledig – Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru (CGFFfC)

Gan Eifiona Thomas Lane

[Eifiona reflects on the Oxford Real Farming Conference and its new Welsh offshoot; use Google Translate to find out more]

Ar ddechrau’r flwyddyn newydd eleni cefais fy mhrofiad cyntaf o’r ORFC, sef Oxford Real Farming Conference, sydd yn amlwg yn cael ei threfnu yn Rhydychen. Cyfle oedd hyn imi drafod syniadau am sut allai dyfodol tu allan i Undeb Ewropeaidd effeithio ar gymunedau ffermio – yn benodol oblygiadau iaith a pheryglu diwylliant gwledig Cymreig.

Ond cyn fy seswin cefais gyfle i fwynhau bore braf yn crwydro o amgylch y gynhadledd. Yr argraff gyntaf wnaeth arnaf oedd bod amrwyiaeth o stondinau safonol lle roedd pwyslais nid – fel oeddwn yn ei dybio (o ystyried ansawdd y stondinau) – ar ffermio dwys comersial ar gyfer y system fwyd a masnach byd eang, ond yn hytrach ar ffermio llai arddwys lle roedd torreth o wybodaeth defnyddiol ac ymarferol ar ddulliau a busnesau.

Roedd yno hefyd nifer o grwpiau cynghori ffermio oedd yn hybu parchu’r pridd, cyfoeth ecosystemau naturiol a thirluniau amrwyiol. Dyma’r union systemau rwyf wedi arfer gorfod eu amddiffyn a ceisio egluro eu potensial i gyflwyno gwasanaethau ecosystemau rheoli a diwylliannol. Neu, mewn iaith arall, cynnal treftadaeth, cymunedau ffermio a chefn gwlad mwy cynaliadwy.

Yn ystod fy nghyflwyniad, a oedd yn rhan o sesiwn Maniffesto Bwyd Cymru, trafodwyd ystadegau o’r ystadegau Sensws (2011) ac astudiaeth gan Undeb Amaethwyr Cymru 2018, sy’d dangos bod 40% o ffermwyr yn siarad Cymraeg, sef ddwywaith yn fwy nac unrhyw gategori gwaith arall ar draws Cymru. Mae 100% o ffermwyr cymunedau Dolbenmaen, Y Bala / Llanuwchlyn a Melindwr yng Ngheredigion yn siarad yr iaith. Cyflwynwyd ymateb Llywodraeth Cymru a’r Undebau Amaethwyr Cymru i’r her byddai dirywiad yn amaeth yn ei gynnig:

  • ‘Moves which undermine the viability of Welsh Agriculture are likely to represent significant threats to the Welsh language particularly in communities where the proportion of the population who speak Welsh is low or intermediate.’ (UAC 2018, Ffermio yng Nghymru a’r Iaith Gymraeg)
  • ‘The composition of our farming sector is very different to the rest of the UK, particularly to England. Our landscape is more varied, our rural communities are a much greater share of the population and our agriculture is more integrated into the fabric of our culture, especially the Welsh language. We have a once in a generation chance to redesign our policies in a manner consistent with Wales’ unique integrated approach, delivering for our economy, society and natural environment.’ (Dyfodol Amaeth a Rheolaeth Tir, Lesley Griffiths, Mawrth 2017)

Y prif her byddai gwanio’r economi wledig draddodiadol ac arwain at sefyllfa ansicr iawn o ran argaeledd bwyd ffres, iach a fforddadwy mewn cymunedau sydd yn ddaearyddol fwy ymylol.

Felly – a’m sesiwn drafod wedi bod – roeddwn yn falch iawn o allu cefnogi syniad eithaf trawiadol, sef y dylai cynhadledd debyg ddigwydd yn Nghymru sef cyfle i ganolbwyntio ar ffermio a bwyd Cymreig. Byddai hon yn wahanol i gynhadleddau academaidd ar amaeth ac hefyd yn wahanol i’r Sioe Fawr yn Llanwelwedd, oherwydd byddai yn dod a chydrannau y drafodaeth wledig ynghyd. Cynhadledd integredig, ymarferol ydy’r gwledigaeth (gyda chytundeb trefnwyr yr ORFC gwreiddiol) a fydd yn lledaenu ymarfer da. Yn ystod y sesiynnau trafod traddodiadau hynafol Cymreig ar gyfer rheoli amgylchedd ac amaethu organig ac anarddwys, cynhyrchu bwyd da iach, ac yn caniatau trafodaeth ar bolisiau a gwleidyddiaeth.

Yn yr ychydig misoedd dilynol cafwyd trafodaeth brwd ar ei lleoliad ac a dylai fod yn symudol fel yr Eisteddfod, a wedyn mwy byth o drafodaeth am yr enw yn  Gymraeg. Er mwyn crynhoi felly, eleni ym mis Tachwedd 2019 bydd Cynhadledd (gyntaf) Gwir Fwyd a Ffermio Cymru yn digwydd yn Aberystwyth. Mae’r lleoliad yma yn draddodiadol, hygyrch a rhesymol am eleni; cawn weld am flynyddoedd i ddilyn.

Mae nifer fawr o fudiadau cefn gwlad ac unigolion egniol a phrofiadol nawr yn cydweithio i sefydlu a cynllunio’r digwyddiad, ac yn sicr bydd eraill yn ymuno, ond araf deg mae dal iar! Gobeithiaf yn fawr iawn y bydd yn egino a thyfu yn driw i egwyddorion cynhadledd ORFC, sef parodrwydd i herio rhai agweddau o amaethu diwydiannol, ac y bydd yn cyfarfod lle mae cyfle ar gyfer trafodaethau rhyngddisgyblaethol, gwahanol ac amgen.

Mwy na hynny, rwyf yn gobeithio bydd y gynhadledd hon yn adlewyrchu amrywiaeth gwir gyfoeth bwyd a ffermio Cymru, ac efalla hyd yn oed mwy pwysig i mi yw bod y CGFFfC yn cychwyn a parhau i fod (pan bydd yn llwyddo a thyfu ) yn gynhadledd wledig wir Gymreig.

Mae Eifiona Thomas Lane yn ddarlithydd mewn Daearyddiaeth yn yr Ysgol Gwyddorau Naturiol, Prifysgol Bangor.

Llun: Eifiona Thomas Lane

‘Well-being Wales’ – agroecological food and farming transitions

By Sam Packer

Farmers know a thing or two about the weather, and it’s clear that the winds are changing fast. A bodged Brexit has put farming on the ropes: Welsh lamb, dependent on the EU export market, looks particularly at risk; devolved administrations have been excluded and sidelined through Westminster’s flagrant use of Henry VIII powers; trade-deals pose enormous threats to the sector, with a flood of bargain basement food likely to undercut domestic producers.

Brexit is, nevertheless, somewhat of a smoke-screen to the more fundamental challenges we face to global planetary health, manifesting in the interrelated crises of diet-related ill health, climate change, antimicrobial resistance and biodiversity collapse. In these turbulent times the status quo of food and farming needs a rethink, and fast.

The way we farm is connected to the way we eat; ask anyone to look at the land and reflect – is that where my meal was made? The answer is, most likely not: your protein was grown in the Amazon, your oils in Malaysia, your fruit Spain, your wheat Ukraine. Gazing on a landscape of livestock, many – one third of the UK population is estimated to be flexitarian – are well placed to ask the question, is this land feeding me?

Disconnected from the means of production, we are mindlessly fuelling these crises, for example, deforestation for palm oil – a major ingredient in ultra-processed (junk) foods – contributes to our obesity crisis.

Even in Wales, the disconnect is damaging; despite 80% of Welsh land being under agricultural management, many children barely visit a farm. Bringing people closer to their food production has multiple wins – education, health, community cohesion – and putting farmers in the seat of power to make that change must be a priority for future farm policy. Farms such as COCA (Caerhys Organic Community Agriculture) in Pembrokeshire should be front of mind as part of this social food revolution – pioneers such as Gerald Miles should be given a national platform.

The Well-being of Future Generations Act demands that law, policy and public money are developed and used in the interest of those that follow. It is an extraordinary opportunity to drive the food and farming system towards one that considers public health, climate resilience and nature – but until now we have largely overlooked the vehicles that will take the food system there.

Plaid Cymru have had a go, hitting the headlines in 2018 for proposing a bold vision for Wales to be 30% organic by 2030. This may seem a tall order, but Austria has achieved 22% of farmed area under organic already, and across Europe organic land area increased 18% between 2012 and 2016. The biggest driver of this change is market demand, which is outstripping production considerably; in the same period the EU organic market grew 45% to €30bn, while in the UK it is a fast-growing £2bn food market and we’ve barely scratched the surface.

Without policymakers responding to these challenges, they risk leaving the Welsh food and farming sector behind. There must be support for adaptation and innovation across the sector, and crucially, this will need to privilege systems that enhance ecological resilience. Thriving diverse landscapes, full of life, full of food are a cornerstone to thriving rural communities.

Here’s some ideas to kick-start the food transition to ‘Well-being Wales’:

  1. Fruit and veg first: A Wales empty (less than 0.2% of land) of fruit and veg production is a weaker, unhealthier place. High quality fruit and veg must land on the public plate – and domestic producers with support can fill the void. Wales must make good food the easy choice for schools, hospitals and care settings.
  2. Biodiversity, in-the-field: Out of sight our soils are losing life, compacted, eroded. Wildlife lives on scraps at the edges of monocultures, our road-verges and back-gardens often support more diversity than our fields. Wales must commit to in-field biodiversity where farmers can be simultaneously profitable and work with nature.
  3. Farming in 3D: Trees and farming are a fabulous partnership, Wales should commit to agroforestry full-pelt – 25% of Welsh farms integrating trees and agriculture by 2025 would not only bring well-needed business diversity (timber, fruits, nuts) it would go a significant way to meeting Government ambitions for tree planting.
  4. Quick gains with proven systems: organic farming may not be the silver bullet for sustainable food systems, but it is market-ready, verifiable and exportable; it might be as close as we’ve got. Committing to a widescale and rapid transition to agroecological systems – such as organic – should be front page of a future Welsh food and farming strategy.

Welsh citizens must harness this unique moment to make food and farming fit for future generations – tell your politicians, listen to your local farmers and land managers, and imagine what ‘Well-being Wales’ means for food and land.

Sam Packer is farming and land use policy officer at the Soil Association, where his work focuses on horticulture, agroforestry and climate change. Prior to this role he has been a grower/ teacher for mid-Wales community food project Mach Maethlon, contributed to the Food Values Wales project, and worked at Coed Cadw, Woodland Trust Wales. He can be contacted on spacker@soilassociation.org or @samtpacker on Twitter.

Image: Creative Commons

Brexit – the starting point for a fresh approach to food and farming in Wales

FRCBrexit could be the starting point for a fresh approach to food and farming in Wales, setting the standard for the United Kingdom; argues a new briefing from the Food Research Collaboration1.

Much has been made of the risks Brexit poses to Welsh food producers, especially its upland lamb and beef farmers. However, the briefing argues that Wales has a forward-looking government with several innovative pieces of legislation that could support a transition to fairer and more environmentally sustainable farming and food production, if political authority and public support can be mobilised to link them together.

The briefing, written by Jane Powell and Corinne Castle of the Wales Food Manifesto, sets out the steps needed to achieve an integrated food and farming policy for Wales post-Brexit. They emphasize two key factors that enable Wales to take these steps: vibrant networks of grassroots organisations building innovative local food enterprises and the radical pieces of legislation introduced by the Welsh government that could be used to engineer a new food economy.

Corinne Castle said:

‘Brexit gives Wales an opportunity to make a step-change into a new approach to food and farming, but it will only happen if there is a wholesale realignment of all those involved with the food system, and a willingness to see ourselves differently. Old oppositions, say between food production and wildlife, or between supermarkets and community initiatives, will have to transform. Above all, we will need to bring back more trust and respect to the vital business of feeding a nation.’

The authors recommend that the public funding that replaces the Common Agricultural Policy, must be for farming that integrates food production with care for the environment. Subsidy should be based on what farmers do, not how much land they manage, with support for new entrants.

Jane Powell commented:

‘It’s time for a fresh approach to food and farming in Wales. Grassroots initiatives in both rural areas and cities are pioneering new ways of producing and distributing food, government is changing the way it works, and global challenges are more acute than ever. We need to seize the moment and set a new course for food, one that works for everyone. A new national civil society network would be a vital first step to draw people together.’

For the full list of recommendations read the briefing: https://foodresearch.org.uk/download/14226/

Read the Executive summary: https://foodresearch.org.uk/download/14227/

1, The Food Research Collaboration (FRC) brings together academics and Civil Society Organisations (CSOs) to improve food policy in the United Kingdom. As an initiative of the Centre for Food Policy, at City, University of London, we support the Centre’s mission of advancing integrated and inclusive food policy. This briefing paper is part of the FRC Food Brexit Briefing series, with the full series available here: https://foodresearch.org.uk/food-brexit-briefings/

Local cooperation may be more effective than penalties in tackling nitrate pollution in Pembrokeshire

By Jane Powell

One of the interesting angles to come out of the Brexit debate is the need for local cooperation. The balance between economic activity and care for the environment on which it depends is a difficult one to maintain, and top-down regulation is not enough on its own. But what does that look like? A new project in Pembrokeshire is trialling a partnership model to manage fertilizer pollution, and offers an intriguing new possibility.

Synthetic nitrogen fertilizer is as much a part of modern life as the car and the television, just much less visible. Chemical companies have been producing nitrates since the Second World War, when the factories that had been making explosives were turned to peacetime uses, and it’s now a cornerstone of modern farming. Applied judiciously, it speeds up plant growth and allows farmers to make the most of a short growing season.

But it comes at a cost. For one thing the manufacturing process requires a lot of oil, as nitrogen and hydrogen have to be combined at high temperatures and pressure. And because nitrates are highly soluble, they are easily washed into rivers where they cause aquatic plants to grow too fast, upsetting the ecological balance and damaging both wildlife and fisheries. This is a particular problem in Pembrokeshire, where concerns about nitrate pollution in the river Cleddau and Milford Haven have led to calls to declare the area a Nitrate Vulnerable Zone (NVZ) under EU law.

This would mean that farmers would be obliged to cut their fertilizer use, and also face restrictions on how they can spread nitrogen-rich slurry, or manure, on the land. They would for instance have to store it if the land is waterlogged, waiting for dry conditions so that it is absorbed into the soil rather than running off into rivers. Financial margins in farming are tight, and farmers say that cutting production or investing in bigger slurry tanks would put some of them out of business.

Also, it isn’t just cows that produce manure. Humans do too, and sewage plants are responsible for a fair proportion of both nitrogen and phosphorus pollution in the Cleddau. The river catchment is now ‘full’ of nutrients, making further economic development unacceptable.  Clearly, nutrient pollution needs to be reduced, but this is a problem caused by human activity in general, and it doesn’t seem fair to hold farmers solely responsible. Could there be a better solution?

At Pelcomb Farm near Haverfordwest, farmer Mike Smith and soil expert Jon Williams spread soil analysis reports out on the kitchen table. Jon points out the 2013 analysis for one particular field, which shows an imbalance between magnesium and calcium. Magnesium is important, he explains, because it is an essential part of the chlorophyll molecule. Without enough magnesium, crops cannot photosynthesize efficiently, however much nitrogen they are fed.

Magnesium also however has the effect of binding soil clay particles very tightly, and needs to be counterbalanced by calcium, which produces a looser soil structure, good for aeration and drainage. By 2017, applications of magnesium have brought the soil back into balance and increased the efficiency of nitrogen use.

By this and other adjustments, such as avoiding compaction with heavy machinery, Mike has been able to reduce his use of nitrogen fertilizer on his intensive dairy farm to a third of what it was, saving money and protecting the quality of the river water. He also keeps a careful eye on his slurry.

“For a farmer, slurry is a valuable resource, full of nutrients. We don’t want to lose it to our rivers! So we do a soil analysis before we plant, say, a cereal crop, and we analyse the slurry as well. That way, we can apply the right amount to the land and cut down on artificial fertilizer too.”

Rather than the NVZ, Mike wants to see a voluntary scheme, where farmers are accredited in rather the same way that a beach gets a Blue Flag for its water quality.

The First Milk dairy cooperative of which Mike is a member has already shown how farmers can work together to clean up their act. In 2005, Welsh Water served notice that they would no longer treat the effluent from First Milk’s Haverfordwest cheese factory at their sewage plant, because they needed the capacity for new housing development.

After prolonged negotiations between First Milk and Natural Resources Wales, an agreement was reached in 2011 whereby treated effluent from the cheese factory could be discharged directly into the Cleddau, providing that the member farmers offset these nutrients by changes to farming practices further upstream.

Building on this success, there is a new initiative to introduce a nutrient trading scheme which would allow farmers to be rewarded for better management of nitrates. Any new housing development, hotel or factory will put extra pressure on the Cleddau catchment, and so needs to come with a plan to ensure that there is no net increase in pollution.

The EU funded project BRICs, or Building Resistance into Catchments, is working on a trading scheme that would allow farmers to sell credits to developers, thus spreading the cost more fairly. It would also introduce a culture where farmers are seen as business leaders, rather than offenders to be policed.

BRICs is necessarily a partnership project. It works with a wide range of organizations, including land managers, industry, conservation organizations, the farming unions, Welsh Water, farming cooperatives, local authorities, RPK ADAS and Natural Resources Wales.

There’s a lot at stake. Not only is it important to open up new capacity for industrial and housing development in the area, but good farming practice is of vital importance in itself, and farmers need to be properly supported to do this.

Out in the field at Pelcomb, Jon gets his spade out and digs a hole. The turf comes out easily, and the soil underneath is dark, sweet-smelling, loose and crumbly, with a few stones, worms and a healthy mesh of grass roots. “This is how it should be,” he says. “Soil is a living thing, full of bacteria, fungi and worms, and it wants to be in balance”.

He explains how natural processes in the soil produce 80% of the nitrogen a crop needs, and artificial fertilizer often does more harm than good. Organic farmers avoid it altogether, relying on crop rotations and careful manure management to do the job.

“Welsh soils contain plenty of organic matter because they’ve been under grass and livestock for so long. If we can manage our soils and manures properly, we can cut our dependence on synthetic nitrogen, build soil fertility and go a long way towards reducing the carbon footprint of Welsh agriculture,” he says.

The Pembrokeshire experiment will see if a fairer system of sharing the costs of good soil management – and therefore of food production – can help build a culture of cooperation and trust that will benefit the natural world on which everything depends.

Jane Powell is the Wales coordinator of LEAF Education and is working on a case study of nitrate trading for use in secondary schools. She also writes at www.foodsociety.wales.

Image: algae covering the mudflats at Garron Pill on the eastern Cleddau, by Sue Burton.

We must empower rural communities to integrate food production and the environment

By Richard Kipling

This summer, drought severely affected Welsh farming. When the grass doesn’t grow, farmers are forced to buy in expensive feed, and to use up supplies put aside for the winter months. Animals need more water just as it is least available and wildfires are a constant risk. The full impacts of the drought are described in a recent report by the Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB). Our reliance on the environment for our food could not be more starkly highlighted.

Evidence is growing that global warming is, and will continue to, increase the severity and frequency of events such as droughts and flooding. Recent research suggests change might be more rapid than expected, as greenhouse gas (GHG) emissions push us towards environmental tipping points. Up to now, for livestock farmers, climate change has been something that they can help tackle by cutting emissions from farms. Extreme events like those of this summer demonstrate that it is also a growing threat to their livelihoods. Reducing GHG emissions and ensuring farming systems are resilient to climatic extremes becomes a focus for urgent change.

With growing climatic volatility and threats to ecosystem services and natural resources,  change is needed. Through the Environment Act Wales, The Well-being of Future Generations Act and the Cymru Wales Brand, Welsh Government have demonstrated commitment to reducing GHG emissions, and to developing policies based on sustainability and resilience, specifically associating food production with the unique Welsh landscape and culture. In this context, the current ‘Brexit and Our Land’ consultation document  incorporates many positive elements. But it could go further.

Firstly, it must be recognised that the old opposition between maximising production and protecting the environment is false. Increasing production at the expense of resilience does not sacrifice fluffy idylls of nature to meet the practical need for food and the economic needs of farmers. Instead, taking more today comes at the expense of our ability to feed ourselves and make profits in the longer term.

Support for farm economic resilience and for the delivery of public goods needs to be integrated, because in the long-term the first is not possible without the second.

Agricultural production is dependent on healthy soils, good water and nutrient management, and biodiversity. Practices like improving soil management, adding hedgerows and trees to agricultural landscapes and nurturing mixed-species grasslands rather than turning to monocultures reduce the impact of extreme conditions on production, increase the long-term resilience of agricultural systems, reduce GHG emissions, and sequester more carbon. Farmer-led projects like Pontbren show that such approaches can work in Wales. So why isn’t everyone adopting these practices?

Many barriers hinder the implementation of climate-friendly or ‘public good’ farming.  Recent work in the Climate Smart Agriculture Wales project asked stakeholders about the challenges to change. Some are practical: many climate-friendly approaches bring long-term rewards but require short-term investment of money and time. These issues exist alongside knowledge limitations – how much farmers know about available options, how to implement them and what the risks and benefits are. Sometimes, the impacts of change are not fully understood or quantified by researchers.

Farmers also have their own interests to consider – like supporting family, surviving short-term economic challenges, reducing the burden of the business as they get older, and maintaining traditional practices. They manage complex systems, deal with multiple targets and regulations, and process and evaluate information and advice that might not always be independently given. This can be hugely challenging. It can make it hard to follow their own interests effectively, and reduce their ability to consider long-term strategies and problems amid the deluge of immediate challenges.

Considering solutions to these challenges, brings us to the second point that Welsh agricultural policy needs to incorporate. Top-down regulations are often appropriate tools for change, and payments are vital in providing the economic security farmers need to safeguard long-term productivity and ecosystem services. But we need to understand when they are effective and when they are not.

Truly sustainable change can only occur when rural communities, farmers, policymakers and other stakeholders are empowered to act together at the local level to develop shared goals and shared solutions to the challenges we face. This means bottom-up solutions giving ownership of change to all groups involved in the countryside. This type of power can be framed by top-down rules and incentives at some level; it’s not a case of ‘either-or’.

Outcome-driven payment schemes are a good example of this kind of rebalancing. Take the Burren Programme in Ireland, through which farmers agree to the goals they’ll deliver to secure funding. It’s up to them how to achieve those goals, and they receive local support to help them find the best strategies. Positively, this type of approach is included in ‘Brexit and our Land’. We need to go further, empowering farmers – working with other stakeholders – to both determine and drive change. But will farmers be interested in thinking about anything other than profit?

Recently, I heard a farm advisor speak about his experiences implementing climate-friendly practices in agriculture in Uruguay. Using videos and in workshops with different stakeholders, he shows farmers the impacts of climate change and poor agricultural practice on other groups in society. He finds they respond positively and make changes. Farmers need to make money, but that doesn’t mean they’re not open to change, once they realise their own role in the problems facing others, and in the solutions to them. When we add the growing impact of climate change on farm businesses, demonstrated by this summer’s drought, we find there are strong motivations to work differently, beyond the basic need to make a profit.

Richard Kipling is an inter-disciplinary researcher at Aberystwyth University, with experience in a range of fields including ecology, livestock agriculture, conservation, politics and economics. For the last five years, his research has focussed on issues relating to climate change and farming in Welsh and European contexts.

Image: Richard Kipling

Welsh farming and food policy after Brexit – what is food really for?

By Jane Powell

It’s an interesting time for Welsh food policy, with two major consultations running at once. One, Brexit and our Land, is about support for farming in Wales after we leave the EU next year, to be phased in from 2020-2025. The other is to develop a new action plan for the future of the food and drink industry when the current plan expires at the end of 2019.

Taken together, and in the context of the Well-being of Future Generations Act, these consultations allow for a significant change to our food system in Wales, opening up a space for fresh thinking. But they require us to think deeply about where we are now, and ask some fundamental questions about where we want to go.

Let’s start with Brexit and our Land. The idea, here, is that there will be two sources of funding for farmers. One will be for delivering public goods, defined in this context as products of farming for which there is no market value, such as biodiversity, soil health and clean water.

The other will be used to help farmers to become more economically resilient, for instance by providing training and opportunities for collaboration and marketing. This will include food production, but it could also provide for diversification into areas such as tourism and large-scale renewable energy.

Some welcome the fact that environmental protection is enshrined in a principle of ‘public goods for public money’, free of any compromise with economic activity, in which the environment tends to come off worse. Others regret the divorce between food production and care for the environment, seeing them as interrelated aspects of human existence. Treating them separately could – at worst – have unintended consequences, and at best mean lost opportunities.

Those who would like to see food production integrated with environmental protection point to organic farming and other agroecological systems as tried and tested examples of a joined-up approach. They call for mechanisms such as true-cost accounting, which aims to level the economic playing field for sustainable, environmentally-friendly farmers.

Meanwhile, payment for ecosystem services (PES) is another model that is being tested. A good example of this is the Pumlumon project where farmers are looking for ways to be rewarded for storing carbon in the peat bogs, absorbing rainfall to prevent flooding downstream, reconnecting habitats and providing community benefits.

If as seems likely, the proposal in Brexit and Our Land for a dual system of support prevails, important questions remain about food. The consultation document states as one of its guiding principles that ‘Food production is vital for our nation and food remains an important product from our land.’

But what sort of food, and for whom? Are we talking about growing food for domestic markets, making us a little less vulnerable to upsets in the global trading system – a field of potatoes for the local school perhaps, or some serious leek production? Or are we talking about lamb for the Middle East and cheese for China? And how will we decide?

A similar question arises in the case of the food and drink industry. The title of the current strategy, Food for Wales, Food from Wales, suggests that feeding the people of our country is at least as important as generating exports and jobs. The accompanying action plan Towards Sustainable Growth, however, is baldly subtitled “How we plan to increase sales in the food and drink sector by 30% by the year 2020.” Produced a few years later, after the recession had begun to bite, it speaks of different concerns.

Times have changed again, and there seems to be a desire now to integrate a thriving food industry with a healthy population. The Government has, for instance, supported conferences to explore how the food industry can promote healthy eating, and how it can help young people develop skills and find satisfying careers.

But many gaps remain between what the food industry delivers and what a healthy food system requires. And again, there are questions: should the food industry aim to feed Wales, or should it focus on exports and jobs? To what extent do we want to make food local, with shorter supply chains and richer interactions between businesses and the public? And especially, how can we promote food that is produced in a way that is environmentally sound?

The Welsh Government does, of course, examine the links between its various policies and is required to check them against the Well-being of Future Generations Act. But a group of civil servants under a changing collection of political leaders can only do so much. It is up to all of us as citizens and voters to breathe life into policy and vision a better future. So what is to be done?

We need to have a national conversation about food, one that takes in the whole picture. That should be based on a clear agreement that food is for nourishing people, that it must be produced in a way that doesn’t deplete our natural resources, and that it is shared out fairly. This is about the shared values of citizenship.

Making money is important, of course, but it must be in service to those more fundamental aims. Given the seductive power of money, and in particular, the way that almost any policy argument can be shut down by a reference to public spending cuts, it is important to have those objectives firmly in mind.

Connected to this, we must look more closely at the question of public goods. Clearly, food is not a public good to the extent that it is a commodity to be traded. But it is surely good for the public to have a diversity of farmers, growers and other businesses producing nourishing and tasty food. It is good to have businesses that keep traditional food skills alive, and create satisfying and fairly paid livelihoods, investing in their workers. It is good to have settings where local producers, businesses and the public can meet each other and together build a food culture.

It is good also for local communities to be self-determining, to make their own decisions about the food that is served in public institutions, for instance, and to shape the food system in their area. This is perhaps where the Public Services Boards (PSBs) come in. These are statutory bodies set up under the terms of the Well-being of Future Generations Act and based in a local authority.

The function of a PSB is “to improve the economic, social, environmental and cultural well-being in its area by strengthening joint working across all public services in Wales”. Governance of the food system is not in their remit, as such; but given the central role of food in bringing together so many aspects of health and happiness, it is a role they may grow into.

The subject of governance brings us back to Brexit. There is an important caveat to the discussions on support for farming, which has to do with devolution. Up till now, funding for the Rural Development Programme has come directly from Brussels to Wales. But in future, London will be controlling the budgets, and it is far from certain that we in Wales will enjoy the same freedoms as before, let along the same resources.

The Wales Food Manifesto has been set up as a citizen initiative to ask big questions about food in Wales and look for new ways forward. Please get in touch if you would like to be part of this conversation.

Jane Powell is a freelance education consultant and writer, and a volunteer with the Wales Food Manifesto. These are her own views.

 

Once in a lifetime: bringing food and farming closer together in Wales

By Jane Powell

Our departure from the EU provides an opportunity for citizens, groups and organisations to bring about deep change in the food and farming system in Wales, and the UK. Let’s put food at the heart of this transformation.  

When we leave the EU, the familiar system of farm subsidies will come to an end and it will be up to the governments in London and Cardiff to devise a new system of public support.

The UK government is working on an Agriculture Bill which is out for consultation until May. It is mainly concerned with England, but it does contain a section on frameworks for dealing with the devolved nations. This will determine the regulatory baselines and the power that the Welsh government will have to make its own policy.

Speaking at an NFU conference in Birmingham in February, the Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs, Lesley Griffiths, set forth five principles that will guide a new Welsh land management policy.

The first four are: to keep farmers on the land, to ensure a prosperous agricultural sector, to ensure that public spending delivers public goods (meaning environmental benefits) and to make the support system accessible to all.

Bringing up the rear at number five is this:

“We must not turn our backs on food production. Where sustainable production is viable, we must help our farmers compete in a global marketplace… Food is core to Welsh farming values and is emblematic of our nation. We already have a thriving food and drink industry and this is the time to advance it.”

It is good to see the link being made between farming and the food industry. The Welsh Government’s Food and Drink Action Plan for 2014-2020, Towards Sustainable Growth, recognizes that 170,000 people are employed by the food and drink supply chain in Wales and that it is an important contributor to exports, jobs and general prosperity.

However, food is much more important than this, as the government’s own underlying Food and Drink Strategy for 2014-2020, Food for Wales, Food from Wales, makes clear. It is also about health, culture, education, food security, environmental sustainability and community development.

So let’s not talk only about jobs and exports, important though those are. Food is central to the way we hold together as a society and feed our young, the old, the sick and the vulnerable. It is the foundation on which future generations will literally grow.

As we embark on a ‘once in a lifetime opportunity’ to set a new course for land management and all that flows from that, it is imperative we take a broad approach, recognising the complex relationships between our food, farming, society, economy and environment.

A systems approach to food and farming

Let’s look at a few things we might want to do if we thought farming was, at least in part, about producing food for the people of Wales.

For one thing, we would align farming with public health as well as the environment, so that we grow food that meets our nutritional needs. That would mean putting more land under horticulture, in particular. This is the focus of the Peas Please campaign, which brings together government, farming, supermarkets and caterers in a concerted effort to have the UK eat more vegetables. We might also grow more grain for human consumption.

We would use the power of the public purse to support this new model of farming, getting Welsh-grown food into public sector catering, such as schools and hospitals. Professor Kevin Morgan in his 2015 Senedd paper Good Food for All enlarges on this point and calls for a programme to train procurement staff in ‘values-for-money’ purchasing which stimulates sustainable food production and underpins education and community development.

We would also want to make sure that the public, and especially young people, understand how food is produced, so that they can support nature-friendly, high welfare farming with their votes and their shopping choices.

That would mean supporting links between farms and schools, backed up with gardening and cookery to help young people make the connection between nature, food and human health.

It would also mean supporting food festivals to tell the story of farming (and fishing), as well as promoting community gardens which introduce growing skills to so many people.

All this would encourage the public to place a higher value on food generally, and to waste less of it. It would create a climate where people were willing to pay more for high quality produce, and so generate more rewards for the people who work so hard to produce it and bring it to our plates.

Finally, we would want to enshrine the inseparability of food, farming, the environment, health and culture in a new alignment of organizations and policies that ensures that we gain as much benefit as possible from joining the dots. Local groupings such as Food Cardiff are an example of what can be done; we need to work nationally as well.

It is human nature to divide into competing interest groups, or siloes that ignore each other, and so we need to make a positive effort to work for unity and understanding. We call on the Welsh Government to engage with civil society and business and unlock the power of food to bring us together into a new vision of a healthy nation.

View the second draft of the Wales Food Manifesto and send us your comments: Food Manifesto Wales Second Draft Apr 2018. And sign up to our newsletter.

Download the report of our public meeting: Food Network Wales 9 Feb 2018 report

Jane Powell is an independent education consultant who is working as a volunteer with the Food Manifesto Wales. She writes at www.foodsociety.wales

Llun/picture: Anthony Pugh