Gwersi o’r gorffennol, mewn torth o fara

Gan Jane Powell [read article in English]

Os byddwch yn lwcus y gaeaf yma, gallwch brynu torth arbennig iawn ym Marchnad Machynlleth ar ddydd Mercher. Gyda dim ond chwech o dorthau’n cael eu pobi bob wythnos gan bopty Penegoes Rye and Roses, gwneir y bara o wenith a dyfir ychydig filltiroedd i lawr y lôn yng Nglandyfi a’i falu â maen a phŵer dŵr yn y ffordd draddodiadol yn y Felin Ganol, Llanrhystud. Mae’n amser maith er pan dyfid gwenith ar raddfa fawr i wneud bara yn y rhan yma o Gymru a dyma ganlyniad arbrawf gan griw o unigolion brwd o’r enw Tyfwyr Grawn Dyfi. Mae’r grŵp hefyd yn tyfu ceirch.

Un ohonynt yw Katie Hastings, sydd hefyd yn gweithio i Mach Maethlon ac yn tyfu llysiau ers sawl blwyddyn. “Mae gen i wir ddiddordeb mewn bwydo’r gymuned leol a dechreuais i feddwl a fyddai’n bosibl tyfu ein bara a’n huwd ein hunain yma yn Nyffryn Dyfi? A ches i wybod bod gwahanol fathau o rawn yn arfer cael eu tyfu drwy’r dyffryn ar ei hyd 50, 60, 70 o flynyddoedd yn ôl. Arferai pobl dyfu grawn ar ddarnau o dir sydd bellach, yn ôl rhai, yn anaddas i gynhyrchu bwyd, ond nid felly oedd hi o gwbl yn y gorffennol pan fyddai’r amrywogaethau Cymreig hyn yn cael eu tyfu”.

Tyfu gwenith yn Nyffryn Dyfi, 2019. Llun drwy garedigrwydd Katie Hastings.

Dechreuodd Katie a’i chydweithwyr ar arbrawf hirfaith, gan ddysgu sut i aredig, hau, cynaeafu a dyrnu’r grawn. Buont yn ei gynaeafu â llaw ac yn hytrach na defnyddio combein, cawsant fenthyg peiriant dyrnu o Glwb Hen Dractorau Meirionnydd. “Wrth i ni dorri’r grawn a gwneud cocynnau yn y cae, roedd pobl yn dod i lawr o’r bryniau i weld beth roedden ni’n ei wneud ac yn awyddus i helpu,” medd Katie. “Roedd defnyddio’r hen injan ddyrnu wir yn gadael i fi ymgysylltu â ffermwyr o’r hen do oherwydd bod ganddyn nhw y peiriant yma roedd ei angen arnon ni a’u bod am ein gweld yn ei ddefnyddio eto. Fydden ni ddim wedi gallu ei wneud o heb y ffermwyr hŷn yma’n dangos y ffordd i ni.”

Un o’r rhain yw Alun Lewis o Benegoes sy’n cofio ei dad yn tyfu gwenith, haidd, ceirch a thatws ar fferm y teulu ac yn bwyta bara, caws, cig a llysiau wedi’u cynhyrchu gartref yn ystod cyfnod pan fyddai Dyffryn Dyfi’n tyfu cyfran uwch o lawer o’i fwyd ei hun nag sy’n digwydd heddiw. Yn nes ymlaen, treuliodd 27 o flynyddoedd fel contractwr yn mynd â’i beiriannau dyrnu o fferm i fferm. Yn wahanol i gombein, mae injan ddyrnu’n sefyll yn ei hunfan a rhaid i bobl fwydo ysgubau gwenith neu geirch i’w chrombil er mwyn gwahanu’r grawn o’r gwellt a’r us.

Peiriant dyrnu. Llun drwy garedigrwydd Amgueddfa Ceredigion

“Ar ôl y rhyfel, oedd pob ffarm yn gorfod tyfu ŷd a tatws, er mwyn ffidio pobl,” medd Alun gan gyfeirio at y Pwyllgorau Gwaith Amaethyddiaeth Rhyfel lleol (neu’r War Ag) a sefydlwyd ym 1939 gyda phwerau i hawlio tir gan ffermwyr nad oeddent yn cydymffurfio. “Mae’r llyfrau ’ma yn dangos bo ni yn dyrnu bron yn bob ffarm yn Benegoes ’ma, amser ’ny, ac ym mhob ardal arall, Talybont, ffor’ na i gyd, pob ffarm un ar ôl y llall.” Gan nad oedd gan Alun a’i dad ond tri pheiriant dyrnu a’u bod yn gweithio dros ardal cyn belled i’r de â Llan-non, roedd yna dipyn o bwysau i gwblhau’r gwaith. Yn ffodus, gallent fenthyca peiriant ychwanegol gan y War Ag ac roedd yna help gan garcharorion rhyfel a genod Byddin y Tir.

Mae Alun wedi bod yn rhannu ei atgofion gyda phrosiect o’r enw ‘Ffermio cymysg – hanesion a’r dyfodol’ sy’n ymchwilio i arferion ffermio dros y ddwy ganrif ddiwethaf. Ynghyd â hanesion llafar gan drigolion hŷn dan ofal y partner arweiniol ecodyfi, mae’r prosiect yn edrych ar fapiau degwm o’r 1840au, lluniau o’r 1940au a dynnwyd o’r awyr gan yr RAF, ffilm o archifau’r BBC a dogfennau eraill. Mae System Gwybodaeth Ddaearyddol yn cael ei defnyddio i ddwyn yr holl ddata yma at ei gilydd gan fwrw golwg fesul cae ar sut y byddai’r tir yn cael ei ddefnyddio.

Ymysg y data hanesyddol ceir cyfres o fapiau o’r 1930au a luniwyd ar deithiau maes gan blant ysgol a’u hathrawon. Ei gyhoeddi fel yr ymchwiliad cyntaf i ddefnydd tir yn y DU ers Llyfr Domesday, mae’n adnabod saith categori, gan gynnwys coetir, dŵr ac ardaloedd adeiledig ac yn dangos faint mwy o ffermio âr oedd yn digwydd yn ardal Machynlleth yr adeg honno. Trefnwyd yr arolwg gan y daearyddwr o Lundain Syr Dudley Stamp, a’i gwelodd yn rhannol fel ymarferiad mewn dinasyddiaeth i bobl ifainc, ond aeth y mapiau yn eu blaenau i wneud cyfraniad go iawn i ddiogelwch bwyd yn ystod y Rhyfel.

Defnydd tir yn ardal Machynlleth yn y 1930au. Brown tywyll = tir âr a gerddi marchnad, porffor = gerddi, perllannoedd a rhandiroedd. Seilir y gwaith yma ar ddata a ddarparwyd drwy http://www.VisionofBritain.org.uk gan ddefnyddio deunydd map hanesyddol o’r Arolwg Defnydd Tir sydd o dan hawlfraint Arolwg Defnydd Tir Prydain Fawr, 1933-49, hawlfraint Audrey N. Clark

Yn adleisio hyn, un o nodau’r prosiect Ffermio Cymysg sydd â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Prifysgol Aberystwyth ac Environment Systems Cyf. ymhlith ei bartneriaid, yw cyfrannu i drafodaeth gyhoeddus am ddyfodol ffermio yn yr ardal.

“Amserau cythryblus i ffermwyr yw’r rhain ac mae’n helpu i edrych ymhell i’r dyfodol. Mae ffermio wedi newid yn aruthrol dros y ganrif ddiwethaf mewn ymateb i newidiadau economaidd a chymdeithasol ac mae’n gallu newid eto. Rydyn ni am sicrhau bod gwybodaeth ac adnoddau ar gael i ffermwyr a darparu data’n sail i’r drafodaeth gyhoeddus,” medd Chris Higgins, rheolwr y prosiect.

Gwenith Hen Gymro. Llun drwy garedigrwydd IBERS, Aberystwyth

Nid mapiau ac atgofion yn unig sy’n ein cysylltu â’r gorffennol. Ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Dr Fiona Corke yn esbonio sut maent yn meithrin gwenith traddodiadol o’r enw Hen Gymro. “Fe’i casglwyd o ffermydd yng Nghymru ym 1919 gan Syr George Stapledon, cyfarwyddwr cyntaf Bridfa Blanhigion Cymru, ac mae’n cael ei adnabod fel landrace nid amrywogaeth oherwydd mai cymysgedd o fathau oedd o, wedi ymaddasu i’r lleoliad lle’r oedd yn cael ei dyfu,” meddai. “Mae gwellt hir i’r hen fathau o wenith a ddefnyddid at doi ac mae pwysau’r cnydau’n is na phwysau gwenithau modern. Fodd bynnag, roeddent yn ddibynadwy ac mae diddordeb ynddynt eto erbyn hyn, yn arbennig gan dyfwyr organig oherwydd nad oes angen fawr o wrtaith arnynt”.

Wrth gefn adfywio grawn traddodiadol mae Fforwm Grawn Cymru, sef rhwydwaith o felinwyr, pobwyr, towyr, bragwyr a distyllwyr sy’n ymrwymedig i adfer economi rawn genedlaethol. Yn allweddol i hyn mae creu diwylliant bwyd sy’n croesawu amrywiaeth ranbarthol, wrth i rawn esblygu i weddu i wahanol amodau. Chwedl Katie, “Rydyn ni am i bobl brofi’r blas sy’n deillio o gymysgedd o wenith sy’n wahanol iawn i’r blawd rydych chi’n ei brynu oddi ar y silff. Mae blas Dyffryn Dyfi ar y dorth yma, gan adlewyrchu’r pridd a’r hinsawdd lle cafodd ei thyfu.”

Ariennir y prosiect Ffermio Cymysg yn rhannol gan Sefydliad y Teulu Ashley ac yn rhannol gan yr Undeb Ewropeaidd drwy Weinidogion Llywodraeth Cymru. Cafwyd cyllid gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig drwy Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Powys a’r tri Grŵp Gweithredu Lleol sydd ar waith yn ardal Biosffer Dyfi: Arwain, Cynnal y Cardi ac Arloesi Gwynedd.

Mae’r prosiect yn rhedeg tan hydref 2020 gan groesawu cyfraniad gan bobl sydd â diddordeb yn hanes amaethyddiaeth yn yr ardal a dewisiadau arallgyfeirio o ran cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy. Cysylltwch ag ecodyfi i gael gwybod mwy.

Mae Jane Powell yn ymghorydd addysg sy’n ysgrifennu am fwyd yn www.foodsociety.wales

Lessons from the past, in a loaf of bread

By Jane Powell [darllen erthygl yn Gymraeg]

If you’re lucky this winter, you can buy a very special loaf at Machynlleth’s Wednesday market. Baked in a limited edition of six a week by Penegoes bakery Rye and Roses, it’s made from wheat grown a few miles down the road at Glandyfi, and milled the traditional stoneground, water-powered way at Felin Ganol, Llanrhystud. It’s many years since wheat was last grown at any scale to make bread in this part of Wales, and it’s the result of an experiment by a group of enthusiasts called the Dyfi Grain Growers. The group is also growing oats.

One of them is Katie Hastings, who also works for Mach Maethlon and has been growing vegetables for many years. “I have a real interest in feeding the local community, and I started thinking, would it be possible to grow our own bread and our own porridge here in the Dyfi Valley? And I found out that grains used to be grown all over the valley 50, 60, 70 years ago. People used to grow cereals on areas of land which people now say are unsuitable for food production, but really weren’t in the past when these native Welsh varieties were grown”.

Growing wheat in the Dyfi Valley, 2019. Image courtesy of Katie Hastings.

Katie and her colleagues embarked on a long experiment, learning how to plough, sow, harvest and thresh the grain. They harvested it by hand, and rather than use a combine harvester they borrowed a threshing machine from Meirionnydd Vintage Club. “When we were cutting the grain and making stooks in the field, people were coming down from the hills to see what we were doing, and keen to help,” she says. “Using the old threshing machine really allowed me to connect with the older farmers, because they had this machine that we needed, and they wanted to see us using it again. We wouldn’t have been able to do it without these older farmers showing us how.”

One of these is Alun Lewis of Penegoes, who remembers his father growing wheat, barley, oats and potatoes on the family farm, and eating home-produced bread, cheese, meat and vegetables, in an era when the Dyfi Valley grew a much higher proportion of its own food than it does now. Later he spent 27 years as a contractor, taking his threshing machines from farm to farm. Unlike a modern combine harvester, a threshing machine is static, and requires people to feed sheaves of wheat or oats into it, in order to separate the grain from the straw and chaff.

A threshing machine, courtesy of Ceredigion Museum.

“After the War every farm had to grow wheat and potatoes to feed people,” he says, referring to the local War Agriculture Executive Committees, or War Ags, set up in 1939 with powers to requisition land from farmers who did not comply. “Our records show that we were threshing on nearly every farm here in Penegoes then, and everywhere else, Tal-y-bont, all down that way, one farm after another.” As Alun and his father only had three threshing machines and they covered an area as far south as Llanon, there was a lot of pressure to get the work done. Fortunately, they were able to borrow an extra machine from the War Ag, and there was help from prisoners of war and the Land Girls.  

Alun has been sharing his memories with a project called ‘Mixed farming – histories and futures’, which is researching farming practices over the past two centuries. Together with oral histories from older residents organized by the lead partner ecodyfi, the project is looking at tithe maps from the 1840s, RAF aerial photographs from the 1940s, archive footage from the BBC and other documents. A Geographic Information System is being used to draw all this data together and provide a field-by-field overview of how land was used.

Among the historic data is a set of maps from the 1930s which were compiled on field trips by schoolchildren and their teachers. Hailed as the first investigation into land use in the UK since the Domesday Book, it identifies seven categories, including woodland, water and built-up areas, and shows how much more arable farming there was in the Machynlleth area in those days. The survey was organized by London geographer Sir Dudley Stamp, who saw it partly as an exercise in citizenship for young people, but the maps went on to make a real contribution to food security in the War.

Land use in the Machynlleth area in the 1930s. Dark brown = arable and market gardens, purple = gardens, orchards and allotments. This work is based on data provided through http://www.VisionofBritain.org.uk and uses historical Land Utilisation Survey map material which is copyright of The Land Utilisation Survey of Great Britain, 1933-49, copyright Audrey N. Clark.

Echoing this, one of the aims of the Mixed Farming project, whose partners include the National Library of Wales, Aberystwyth University and Environment Systems Ltd, is to contribute to a public discussion about the future of farming in the area.

“These are turbulent times for farmers, and it helps to take a long view. Farming has changed enormously over the past century in response to economic and social changes, and it can change again. We want to make information and resources available to farmers and help inform the public debate,” says Chris Higgins, project manager.

Hen Gymro wheat, courtesy of IBERS, Aberstwyth

 It’s not just maps and memories that link us with the past. At Aberystwyth University, Dr Fiona Corke explains how they are maintaining a traditional wheat called Hen Gymro. “It was collected from Welsh farms in 1919 by Sir George Stapledon, first director of the Welsh Plant Breeding Station, and it’s known as a landrace not a variety, because it was a mixture of types adapted to the locality where it was grown,” she says. “The old wheats all have long straw, which was used for thatching, and they are low yielding compared to modern wheats. However, they were reliable, and now there is interest in them again, particularly from organic growers because they don’t need a lot of fertiliser”.

Backing the revival of traditional cereals is the Welsh Grain Forum, which is a network of millers, bakers, thatchers, maltsters, distillers and brewers committed to restoring a national grain economy. Key to this is creating a food culture that embraces regional variation, as grains evolve to suit different conditions. As Katie puts it, “We want people to taste the flavour you get from a mixed population of wheat, which is very different from flour you buy off the shelf. This loaf has the flavour of the Dyfi Valley, reflecting the soil and climate where it was grown.”

The Mixed Farming project is funded partly by the Ashley Family Foundation and partly by the European Union through Welsh Ministers. The European Agricultural Fund for Rural Development has been made available through the Welsh Government, Powys County Council and the three Local Action Groups operating in the Dyfi Biosphere area: Arwain, Cynnal y Cardi and Arloesi Gwynedd.

The project runs until autumn 2020 and welcomes involvement from people interested in the history of agriculture in the area and sustainable food production diversification options. Please contact Ecodyfi to find out more.

Jane Powell is an education consultant who writes about food at www.foodsociety.wales.